مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ل‍ک‍ل‍رک‌، ل‍وس‍ی‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ل‍ک‍ل‍رک‌، ل‍وس‍ی‍ان‌
اب‍ن‌ ب‍ی‍طارف‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د
 
ناشر:
م‍ع‍ه‍د ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و الاس‍لام‍ی‍ه‌
م‍ع‍ه‍د ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‌ و الاس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه فرانسوی کتاب الجامع المفردات الادویه و الاغذیه . جلد سوم
ابن بیطارف عبدالله بن احمد ؛  فرانکفورت (پاریس ) معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۱۹۹۶م . =۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الطب العربی
لکلرک ، لوسیان ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربی و الاسلامی   ، ۱۹۹۶م .=۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک