مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : لام‍ع‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ت‍ح‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
لام‍ع‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ت‍ح‌
 
ناشر:
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ک‍ش‍وری‌ ارت‍ق‍ای‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت کیفیت
لامعی ، ابوالفتح ؛  تهران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، کمیته کشوری ارتقای کیفیت   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک