مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ق‍م‍ری‌ ب‍خ‍اری‌ ، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ن‍وح‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ق‍م‍ری‌ ب‍خ‍اری‌ ، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ن‍وح‌
ق‍م‍ری‌ ب‍خ‍اری‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ن‍وح‌،
ق‍م‍ری‌ ب‍خ‍اری‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ن‍وح‌
 
ناشر:
ب‍ن‍ی‍اد ن‍ی‍ک‍وک‍اری‌ ن‍وری‍ان‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍طب‍ع‍ه‌ ال‍ص‍ب‍اح‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ طب‌ اس‍لام‍ی‌ وم‍ک‍م‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
التنویر
قمری بخاری ، حسن بن نوح ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی ومکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب التنویر فی الاصلاحات الطبیه
قمری بخاری ، حسن بن نوح ؛  دمشق مطبعه الصباح   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب کناش ابومنصور
قمری بخاری ، حسن بن نوح ، ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب التنویر ، در ترجمه و تفسیر اصطلاحات پزشکی به زبان پارسی
قمری بخاری ، حسن بن نوح ؛  [تهران ] بنیاد نیکوکاری نوریانی   ، ۱۳۵۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
الغنی و المنی
قمری بخاری ، حسن بن نوح ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک