مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ق‍طای‍ه‌، س‍ل‍م‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اب‍ن‌ ن‍ف‍ی‍س‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ح‍زم‌،۶۸۷-۶۰۷ ق‌.ال‍م‍وج‍ز ف‍ی‌ ال‍طب‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ع‍ل‍وم‌ -- ت‍اری‍خ‌
م‍ی‍وه‌ ه‍ا - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ان‌ اس‍لام‍ی‌ - زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۳۷۰ - ۴۲۸ ق‌ . ال‍ق‍ان‍ون‌ ف‍ی‌ال‍طب‌ --ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍طی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ ن‍ف‍ی‍س‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ح‍زم‌
اب‍ن‌ رض‍وان‌ ، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ رض‍وان‌
ق‍طای‍ه‌، س‍ل‍م‍ان‌
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زک‍ری‍ا
 
ناشر:
ال‍ه‍ی‍ئ‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‍ طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌ :دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
م‍طب‍ع‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ح‍ل‍ب‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ح‍ل‍ب‌، م‍ع‍ه‍د ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
ال‍ه‍ی‍ئ‍ة ال‍م‍ص‍ری‍ة ال‍ع‍ام‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جایگاه علمی وآراء پزشکی این رضوان
قطایه ، سلمان ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شرح تشریح القانون
ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ؛  مصر الهیئه المصریه العامه للکتاب   ، ۲۰۰۷م .=۱۴۲۸ ق . =۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الکفایه الطبیب یا کفایه فی الطب
ابن رضوان ، علی بن رضوان ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الفاروق او الفووق او کلام فی الفروق بین الامراض
رازی ، محمد بن زکریا ؛  حلب مطبعه جامعه حلب   ، ۱۹۷۸م .=۱۳۹۸ ق .=۱۳۵۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شرح تشریح القانون
ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ؛  قاهره الهیئة المصریة العامه للکتاب   ، ۱۴۰۷ق =. ۱۹۸۸م =۱۳۶۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتاب شرح تشریح القانون
ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله فارسی
 
 
تحقیق و انتشار نسخه های خطی پزشکی به زبان عربی
قطایه ، سلمان ؛  ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب ما الفارق او الفروق او کلام فی الفروق بین الامراض
رازی ، محمد بن زکریا ؛  حلب جامعه حلب ، معهد التراث العلمی العربی   ، ۱۹۷۸م . =۱۳۵۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک