مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ف‍ی‍ل‍س‍وف‌ ال‍دول‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ان‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ادوی‍ه‌ ه‍ا- م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ا و دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌
س‍م‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ی‍ل‍س‍وف‌ ال‍دول‍ه‌ ، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍ی‍ل‍س‍وف‌ ال‍دول‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍طب‍ع‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌(ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌)
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
دارال‍ف‍ن‍ون‌
دار ال‍س‍اطن‍ه‌ ت‍ب‍ری‍ز، دار ال‍طب‍اع‍ه‌ اس‍ت‍اد ک‍ام‍ل‌ آق‍ا ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
م‍طب‍ع‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ م‍درس‍ه‌ دارال‍ف‍ن‍ون‌
م‍ن‍ش‍ور س‍م‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مفتاح الادویه ناصری تقریرات استاد میرزا حسین خان دکتر و رساله در مرض آنفولانزا
فیلسوف الدوله ، عبدالحسین ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مفتاح الادویه ناصری به انضمام رساله در مرض آنفولانزا
فیلسوف الدوله ، عبدالحسین ؛  تهران دارالفنون   ، ۱۳۰۹ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مطرح الانظارفی تراحم الاطباء...
فیلسوف الدوله ، عبدالحسین ؛  تبریز مطبع حسینی (انتشارات حسینی )   ، ۱۳۳۴ق ؟
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معرفه السموم ناصری
فیلسوف الدوله ، عبدالحسین ؛  تبریز دار الساطنه تبریز، دار الطباعه استاد کامل آقا علی اصغر   ، ۱۸۹۱م .=۱۳۱۳ ق .=۱۳۰۰ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مفتاح الادویه ناصری
فیلسوف الدوله ، عبدالحسین ؛  ۱۳۰۹ق .=۱۳۰۰ ی .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
معرفه السموم ناصری
فیلسوف الدوله ، عبدالحسین ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
معرفه السموم ناصری
فیلسوف الدوله ، عبدالحسین ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مفتاح الادویه ناصری
فیلسوف الدوله ، عبدالحسین ؛  طهران مطبعه علمیه مدرسه دارالفنون   ، ۱۳۰۹ق . = ۱۲۷۰ ش . = ۱۸۹۲ م .
شماره راهنما: ‭WB‬,‭55‬,‭m984F.‬,‭1270‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک