مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‌درم‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ک‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌ - م‍ص‍ور
پ‍زش‍ک‍ی‌ - اص‍طلاح‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا و واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا- ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍ژوه‍ش‌
اف‍س‍ردگ‍ی‌
دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا و واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۶ ق‌
ع‍زی‍زی‌ -، ف‍ری‍دون‌ -، ۱۳۲۱ -- - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا
ح‍ک‍م‍ت‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۰۰
پ‍زش‍ک‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- اش‍ت‍غ‍ال‌ -- آم‍ار
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
دن‍دان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌
س‍ن‍گ‌ ک‍ل‍ی‍ه‌
دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ی‍زدی‌، اس‍م‍ع‍ی‍ل‌
ض‍ی‍اءظری‍ف‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ب‍روم‍ن‍د، ب‍ه‍روز
ج‍م‍ال‍ی‌ م‍ه‍م‍وئ‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۵۳-
طب‍اطب‍ای‍ی‌ ع‍دن‍ان‍ی‌، ج‍واد
ج‍رج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
م‍ع‍طر، ف‍ری‍ب‍رز، ۱۳۲۰-
داوی‍دی‍ان‌، ه‍اراطون‌، ۱۳۰۳-
ع‍ب‍اس‍پ‍ور، ه‍وم‍ن‌
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زک‍ری‍ا
 
ناشر:
ن‍زه‍ت‌: ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه راهبردی و اساسنامه فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سنجش اثر پژوهش در علوم پزشکی :الگوها و روش ها
جمالی مهموئی ، حمیدرضا، ۱۳۵۳- ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭W‬,‭20.5‬,‭s72J.‬,‭1391‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات بمناسبت بزرگداشت استاد دکتر فریدون عزیزی دانشمند برگزیده سال ۱۳۹۰
تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭WZ‬,‭7‬,‭332M.‬,‭1391‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شناخت و درمان افسردگی در فرهنگ ایرانی
داویدیان ، هاراطون ، ۱۳۰۳- ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WM‬,‭171‬,‭s942D.‬,‭1386‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گیاه درمانی
معطر، فریبرز، ۱۳۲۰- ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WB‬,‭925‬,‭786m875P.‬,‭1378‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سنگ کلیه و مثانه از دیدگاه محمدبن زکریای رازی
برومند، بهروز ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭356‬,‭s398B.‬,‭1387‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه گزارش و نتایج مطالعات روند بررسی وضعیت اشتغال پزشکان و پیراپزشکان طی سال های ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۸۲
تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت استاددکترحسین حکمت
تهران فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برندگان جایزه نوبل در پزشکی و فیزیولوژی ( ۱۹۰۱- ۱۹۹۷)
ضیاءظریفی ، ابوالحسن ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سیری در تاریخ دندان پزشکی ایران از گذشته تا معاصر
یزدی ، اسمعیل ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
الحاوی
رازی ، محمد بن زکریا ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات بمناسبت بزرگداشت استاد دکتر علی اکبر ولایتی
تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت استاد دکتر محمد رضا محرری
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
به مناسبت بزرگداشت استاد دکتر اسمعیل یزدی
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره خوارزمشاهی
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۰-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مدخل نامه دایره المعارف پزشکی اسلام و ایران
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران . گروه طب اسلامی و طب سنتی ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گزیده تصاویر تاریخ پزشکی اسلام و ایران
تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف ریشه شناختی واژه های پزشکی
طباطبایی عدنانی ، جواد ؛  تهران نزهت : فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدخل نامه دایره المعارف پزشکی اسلام و ایران
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شیوه نامه دایره المعارف پزشکی اسلام و ایران
عباسپور، هومن ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9