مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ه‍ای‌ ج‍دی‍د -- پ‍زش‍ک‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ - دگ‍رن‍وی‍س‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌س‍ازی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ه‍ای‌ ج‍دی‍د -- زی‍س‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍ط ف‍ارس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- اش‍ت‍ق‍اق‌( واژه‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ه‍ا
ع‍روض‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
خ‍ط ف‍ارس‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
س‍ع‍ادت‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۰۴-
ص‍ادق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اش‍رف‌،۱۳۲۰-
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌.گ‍روه‌ واژه‌ گ‍زی‍ن‍ی‌
ص‍دی‍ق‌ ب‍ه‍زادی‌، م‍ان‍دان‍ا
ه‍م‌ ان‍دی‍ش‍ی‌ ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ و زب‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌(۱۳۸۹:ت‍ه‍ران‌)
س‍ع‍ادت‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌۱۳۴۰-
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌، گ‍روه‌ ن‍ش‍ر آث‍ار
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌، ن‍ش‍ر آث‍ار
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌ ، گ‍روه‌ ن‍ش‍ر آث‍ار
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌/ ن‍ش‍ر آث‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
دستور خط فارسی
تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان
تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان ۱۳۷۶ تا۱۳۸۵
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، . گروه واژه گزینی ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، گروه نشر آثار   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان :دفتر دوم
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، گروه واژه گزینی . ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان دفتر سوم
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، گروه واژه گزینی . ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان :دفتر چهارم
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، . گروه واژه گزینی ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان : دفتر پنجم
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، . گروه واژه گزینی ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، گروه نشر آثار   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
الصیدنه فی الطب
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هزار واژه پزشکی : مجموعه واژه های علوم پایه پزشکی ، پزشکی ، دندانپزشکی ... برگرفته از فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۳۷۶-۱۳۸۹
فرهنگستان زبان و ادب فارسی . گروه واژه گزینی ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، گروه نشر آثار   ، ۱۳۹۰-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
هزار واژه زیست شناسی : مجموعه واژه های زیست شناسی عمومی ، علوم گیاهی ... برگرفته از فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۳۷۶- ۱۳۸۹
فرهنگستان زبان و ادب فارسی . گروه واژه گزینی ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، نشر آثار   ، ۱۳۹۰-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شیوه نامه ضبط اعلام
صدیق بهزادی ، ماندانا ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، نشر آثار   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ املایی خط فارسی براساس دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
صادقی ، علی اشرف ،۱۳۲۰- ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، گروه نشر آثار   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ املایی خط فارسی براساس دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
صادقی ، علی اشرف ،۱۳۲۰- ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، گروه نشر آثار   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
هزار واژه زیست شناسی (۱ :)مجموعه واژه های زیست شناسی عمومی ، علوم گیاهی ...برگرفته از فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۳۷۶- ۱۳۸۹
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، گروه واژه گزینی ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، نشر آثار   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع زبان فارسی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی .گروه فرهنگ نویسی ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان :دفتر دهم
فرهنگستان زبان و ادب فارسی .گروه واژه گزینی ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه زبان و ادب فارسی
سعادت ، اسماعیل ۱۳۴۰- ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه زبان و ادب فارسی
سعادت ، اسماعیل ، ۱۳۰۴- ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه زبان و ادب فارسی
سعادت ، اسماعیل ، ۱۳۰۴- ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
وزن شعر فارسی از دیروز تا امروز (مجموعه سخنرانی های نخستین هم اندیشی وزن شعر فارسی و اشعار ایرانی در انجمن زبان شناسی ایران ۹ و ۱۰ ادریبهشت ۱۳۸۹)
هم اندیشی شعر فارسی و زبان شناسی (۱۳۸۹:تهران ) ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی / نشر آثار   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2