مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌، گ‍روه‌ واژه‌گ‍زی‍ن‍ی‌.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ه‍ای‌ ج‍دی‍د -- پ‍زش‍ک‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌س‍ازی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ه‍ای‌ ج‍دی‍د -- زی‍س‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- اش‍ت‍ق‍اق‌( واژه‌
واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌.گ‍روه‌ واژه‌ گ‍زی‍ن‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌، گ‍روه‌ واژه‌گ‍زی‍ن‍ی‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌، گ‍روه‌ ن‍ش‍ر آث‍ار
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌، ن‍ش‍ر آث‍ار
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌ ، گ‍روه‌ ن‍ش‍ر آث‍ار
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان
تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان ۱۳۷۶ تا۱۳۸۵
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، . گروه واژه گزینی ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، گروه نشر آثار   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان :دفتر دوم
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، گروه واژه گزینی . ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان دفتر سوم
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، گروه واژه گزینی . ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان :دفتر چهارم
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، . گروه واژه گزینی ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان : دفتر پنجم
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، . گروه واژه گزینی ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، گروه نشر آثار   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هزار واژه پزشکی : مجموعه واژه های علوم پایه پزشکی ، پزشکی ، دندانپزشکی ... برگرفته از فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۳۷۶-۱۳۸۹
فرهنگستان زبان و ادب فارسی . گروه واژه گزینی ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، گروه نشر آثار   ، ۱۳۹۰-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هزار واژه زیست شناسی : مجموعه واژه های زیست شناسی عمومی ، علوم گیاهی ... برگرفته از فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۳۷۶- ۱۳۸۹
فرهنگستان زبان و ادب فارسی . گروه واژه گزینی ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، نشر آثار   ، ۱۳۹۰-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هزار واژه زیست شناسی (۱ :)مجموعه واژه های زیست شناسی عمومی ، علوم گیاهی ...برگرفته از فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۳۷۶- ۱۳۸۹
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، گروه واژه گزینی ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، نشر آثار   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان :دفتر دهم
فرهنگستان زبان و ادب فارسی .گروه واژه گزینی ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هزار واژه پزشکی :مجموعه واژه های علوم پایه پزشکی ، پزشکی ، دندانپزشکی ...برگرفته از فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۳۷۶- ۱۳۸۹
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، گروه واژه گزینی ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، گروه نشر آثار   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭W‬,‭13‬,‭h322F.‬,‭1390‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هزار واژه پزشکی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، گروه واژه گزینی ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، گروه نشر آثار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭13‬,‭h322F.‬,‭1393‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
واژه های مصوب فرهنگستان
فرهنگستان زبان و ادب فارسی . گروه واژه گزینی ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی   ، -۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک