مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
 
پدیدآور:
رض‍وان‍ی‌، اص‍غ‍ر
راب‍ی‍ن‍ز، ک‍وی‍ن‌، م‌- ۱۹۴۷
 
ناشر:
ش‍ع‍اع‌
ت‍وس‍ع‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عصر فرهنگ فناورانه :از جامعه اطلاعاتی تا زندگی مجازی
رابینز، کوین ، م - ۱۹۴۷ ؛  تهران توسعه   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
توسعه فرهنگی در آسیا و کشورهای عربی
رضوانی ، اصغر ؛  تهران شعاع   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک