مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍راج‍ع‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
گ‍ی‍اه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- چ‍ن‍دزب‍ان‍ه‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
درخ‍ت‍ه‍ا - ای‍ران‌ - دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -- ت‍ل‍ف‍ظ
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ج‍ی‍دی‌، ف‍ری‍ب‍رز
م‍ظف‍ری‍ان‌، ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌
ح‍ق‌ش‍ن‍اس‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۹- ۱۳۸۹.
ح‍ق‌ ش‍ن‍اس‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌،۱۳۴۸-۱۲۶۶
ص‍دری‌ اف‍ش‍ار، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ظف‍ری‍ان‌، ول‍ی‌ ال‍ل‍ه‌
م‍رادی‌، ن‍ورال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درختان و درخچه های ایران
مظفریان ، ولی الله ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی : شناخت خدمات و کتاب های مرجع
مرادی ، نورالله ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نامهای گیاهان ایران : لاتینی ، انگلیسی ، فارسی
مظفریان ، ولی الله ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر فارسی یک جلدی
صدری افشار، غلامحسین ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فارسی اعلام
صدری افشار، غلامحسین ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات گیاهشناسی مصور(رده بندی گیاهی ) لاتینی ، انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی ، فارسی
مظفریان ، ولی الله ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی - فارسی
حق شناس ، علی محمد، ۱۳۱۹- ۱۳۸۹. ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ بزرگ انگلیسی - فارسی
حییم ، سلیمان ،۱۳۴۸-۱۲۶۶ ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تلفظ نامهای خاص ( تاریخی و جغرافیایی )همراه با راهنمای تلفظ حروف لاتینی در بیش از سی زبان
مجیدی ، فریبرز ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی - فارسی =yranoitciD naisreP - hsilgnE munnelliM emuloV eno: resaoM gnahraF
حق شناس ، علی محمد ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۹۱= ۲۰۱۲ م .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک