مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ره‍ن‍گ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -چ‍ن‍دزب‍ان‍ه‌
ف‍ره‍ن‍گ‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌ - دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ - اص‍طلاح‍ن‍ام‍ه‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍دی‍د ف‍ارس‍ی‌ - ف‍ران‍س‍ه‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ه‍گ‍ی‍ل‍وی‍ه‌ و ب‍وی‍راح‍م‍د -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ - ف‍ره‍ن‍گ‌ ه‍ا - چ‍ن‍د زب‍ان‍ه‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - ف‍ره‍ن‍گ‌ ه‍ا - چ‍ن‍دزب‍ان‍ه‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌
م‍ی‍وه‌ ه‍ا -ف‍ره‍ن‍گ‌ ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ف‍ره‍ن‍گ‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
رض‍وان‍ی‌، اص‍غ‍ر
اب‍ن‌، اب‍راه‍ی‍م‌
گ‍ران‍پ‍ای‍ه‌، ب‍ه‍روز
م‍ع‍ل‍م‌، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍وس‍ائ‍ی‌، م‍ی‍ث‍م‌
ح‍ض‍ری‌، ام‍ی‍ن‌
ولای‍ت‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ت‍ام‍پ‍س‍ون‌، ج‍ان‌ ب‍روک‍ش‍ای‍ر
راب‍ی‍ن‍ز، ک‍وی‍ن‌، م‌- ۱۹۴۷
ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌، اح‍م‍د
ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ش‍اه‌ ارزان‍ی‌، م‍ح‍م‍د اک‍ب‍ر
ش‍م‍ل‍ی‍ر، ی‍وه‍ان‌ ال‌
ب‍دی‍ف‍ی‍ان‌ ، آرم‍ن‍اگ‌ . ک‌.
ه‍ون‍ک‍ه‌، زی‍گ‍ری‍د
گ‍ل‌ گ‍لاب‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ی‍ر، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
ف‍ل‍م‍ن‍ک‍ی‌، ش‍ل‍م‍ی‍ر
 
ناشر:
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ش‍ری‍ف‌
ش‍ع‍اع‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
دارک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آی‍ن‍ده‌ پ‍وی‍ان‌ ت‍ه‍ران‌
ت‍وس‍ع‍ه‌
آن‌
ب‍ازت‍اب‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ م‍دب‍ول‍ی‌
ل‍ی‍ت‍وگ‍راف‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ گ‍ل‍ی‌ خ‍ان‌ ، چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ری‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
عصر فرهنگ فناورانه :از جامعه اطلاعاتی تا زندگی مجازی
رابینز، کوین ، م - ۱۹۴۷ ؛  تهران توسعه   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فصول الاعراض
شاه ارزانی ، محمد اکبر ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پزشکی نامه
نفیسی ، علی اکبر ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مصطلحات پزشکی غیر عربی در کتب پزشکی و داروسازی عربی
ابن ، ابراهیم ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گیا(راهنمای گیاهی )
گل گلاب ، حسین ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دواء لکل داء
حضری ، امین ؛  قاهره مکتبه مدبولی   ، ۲۰۰۰م .=۱۴۲۱ ق .=۱۳۷۸ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
Illustrated Polyglottic Dictionary of plant names , in latin , Araic, Armenian, English, French , German
بدیفیان ، آرمناگ . ک . ؛  قاهره مکتبه مدبولی   ، ۲۰۰۶م .=۱۳۸۵ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قاموس الطبیعه ، فاکهه حبوب خضار اعشاب
بیروت موسسه الریان   ، ۲۰۰۷م =۱۴۲۸ ه =۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
التداوی بالاعشاب و النباتات ، قدیماو حدیثا
شمس الدین ، احمد ؛  بیروت دارکتب العلمیه   ، ۲۰۰۰م =۱۴۲۴ ه =۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ شلمیر =euqituecamrahP-ocideM eigolonimreT
شملیر، یوهان ال ؛  تهران لیتوگرافی علی گلی خان ، چاپخانه دانشگاه تهران   ، ۱۸۷۴م =۱۳۳۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پزشکی - دارویی شلمیر =enasrep esiacnarF te euqituecamrahP - ocideM eigolonimreT
فلمنکی ، شلمیر ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و اصطلاحات طب سنتی ایران
میر، محمد تقی ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
ولایتی ، علی اکبر ؛  تهران وزارت امور خارجه ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ایدئولوژی و فرهنگ مدرن (نظریه اجتماعی انتقادی در عصر ارتباطات توده گیر)
تامپسون ، جان بروکشایر ؛  تهران موسسه فرهنگی آینده پویان تهران   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد فرهنگ
موسائی ، میثم ؛  تهران آن   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و جامعه
گرانپایه ، بهروز ؛  تهران شریف   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل جدید فارسی - فرانسه
معلم ، مرتضی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
توسعه فرهنگی در آسیا و کشورهای عربی
رضوانی ، اصغر ؛  تهران شعاع   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بومی گرایی و فرهنگ عمومی : ویژه گردهم آیی بومی گرایی و فرهنگ عمومی
تهران بازتاب اندیشه   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اسلام در اروپا: خورشید الله بر فراز مغرب زمین
هونکه ، زیگرید ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۶۰-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2