مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروش‍ن‍اس‍ی‌
زب‍ده‌ ال‍ب‍ی‍ان‌
 
پدیدآور:
رن‍ج‍ب‍ر، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ک‍ری‍م‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ت‍رک‍م‍ن‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
وزیران دوره صفوی [ پایان نامه ]
رنجبر، محمد علی ؛  فردوسی مشهد ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۶۹-۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تاریخ داروشناسی در ایران و بین النهرین از صدر اسلام تا حمله مغول [ پایان نامه ]
ترکمنی ، سمیه ؛  دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
تصحیح نسخه خطی زبده البیان فی علم الابدان ( ۸۰۶ه .ق )و تحقیق درباره ی متون طبی فارسی تا قرن هشتم هجری [ پایان نامه ]
کریمی ، فاطمه ؛  دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک