مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- آل‍م‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ آل‍م‍ان‍ی‌ -- واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ آل‍م‍ان‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- آل‍م‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍ی‍دری‌، پ‍روی‍ز
ح‍ی‍دری‌، پ‍روی‍ز،- ۱۳۰۲
پ‍ن‍ب‍ه‌ چ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ق‍ائ‍م‌م‍ق‍ام‍ی‌، خ‍ش‍ای‍ار
 
ناشر:
دن‍ی‍ای‌ ن‍و
ع‍ل‍م‌
خ‍ی‍ام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ خیام :فارسی - آلمانی ، دارای ۵۰۰۰۰ واژه بسیط و مرکب فارسی ...
حیدری ، پرویز ؛  [تهران ] خیام   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ خیام آلمانی فارسی :حاوی ۲۵۰۰۰ واژه با مترادفات و مشتقات صحیح و صرف افعال بیقاعده
حیدری ، پرویز،- ۱۳۰۲ ؛  [تهران ] خیام   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع آلمانی - فارسی بروک هاوس : برای استفاده دانشجویان و مترجمان
قائم مقامی ، خشایار ؛  تهران علم   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فارسی - آلمانی
پنبه چی ، حسین ؛  تهران دنیای نو   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک