مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ارس‌ -- ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ی‍گ‍ی‌ -، ف‍رام‍رز -، ۱۳۲۰
ف‍ارس‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- ق‌ ۱۳۳۷-۱۳۳۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌
ح‍ق‌ش‍ن‍اس‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۱۵
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ش‍ی‍راز
س‍ع‍ی‍دی‌ -، ف‍رخ‌ -، ۱۳۰۸
س‍ع‍ی‍دی‌، ف‍رخ‌، ۱۳۰۸
ن‍ص‍ر -، خ‍س‍رو
ف‍ارس‌ -- ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌.م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ م‍ل‍ی‌ ، دوره‌ دوم‌ - اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌. دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، ف‍رام‍رز، ۱۳۲۰
 
پدیدآور:
ف‍رص‍ت‌، م‍ح‍م‍دن‍ص‍ی‍رب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ر
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۶- ، گ‍ردآورن‍ده‌
ن‍ب‍ی‌ پ‍ور، ای‍رج‌،۱۳۴۲-
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۶-
خ‍ورم‍وج‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
اب‍ن‌ب‍ل‍خ‍ی‌
ن‍ص‍ی‍ری‌ طی‍ب‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
 
ناشر:
م‍ی‍ر م‍اه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍وش‍ه‍ر
م‍ی‍رم‍اه‌
دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز( دفتر دوم :)ارج نامه استادان دکتر خسرو نصر و دکتر اصغر رستگار
عزیزی ، محمدحسین ، ۱۳۳۶- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پیش درآمدی برتاریخ پزشکی خلیج فارس =yrotsiH lacideM fluG naisreP eht ot noitcudortnI
نبی پور، ایرج ،۱۳۴۲- ؛  بوشهر , تهران دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهر , دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران ، مرکزتحقیقات اخلاق وتاریخ پزشکی   ، ۱۳۸۶ , ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز (دفتر دوم : )ارج نامه استادان دکتر خسرو نصر و دکتر اصغر رستگار
عزیزی ، محمدحسین ؛  تهران میر ماه   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز: ارج نامه استاد دکتر فرامرز اسماعیل بیگی
عزیزی ، محمدحسین ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اسناد فارس در دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی
نصیری طیبی ، منصور ؛  تهران کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آثار عجم
فرصت ، محمدنصیربن جعفر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نزهت الاخبار: تاریخ و جغرافیای فارس
خورموجی ، محمدجعفربن محمدعلی ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز :ارج نامه استاد دکتر فرامرز اسماعیل بیگی
عزیزی ، محمدحسین ، ۱۳۳۶- ، گردآورنده ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز(دفتر سوم :)ارج نامه ی استاد فرخ سعیدی
عزیزی ، محمدحسین ، ۱۳۳۶- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز( دفتر سوم : )ارج نامه ی استاد فرخ سعیدی
عزیزی ، محمدحسین ؛  تهران میر ماه   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز(دفتر چهارم :)ارج نامه استادان دکتر منصور حق شناس و دکتر غلامحسین عمرانی
عزیزی ، محمدحسین ، ۱۳۳۶- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فارس نامه
ابن بلخی ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز( دفتر پنجم )
عزیزی ، محمد حسین ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک