مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : غ‍ذای‌ ک‍ام‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
غ‍ذای‌ ک‍ام‍ل‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا - درم‍ان‌
رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ال‍ق‍ب‍ان‍ی‌، ص‍ب‍ری‌
س‍ل‍ی‍م‌، ح‍س‍ی‍ن‌ اح‍م‍د
م‍ام‍ون‌، اس‍ام‍ه‌ ص‍دی‍ق‌
ارن‍اووط، م‍ح‍م‍د ال‍س‍ی‍د
اب‍ن‌ ن‍ف‍ی‍س‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ن‍ف‍ی‍س‌ اب‍ی‌ ال‍ح‍زم‌
 
ناشر:
ن‍ه‍ض‍ه‌ م‍ص‍ر
دار الان‍دل‍س‌ ال‍ج‍دی‍ده‌
دارال‍ع‍ل‍م‌ ل‍ل‍م‍لای‍ی‍ن‌
دارال‍ت‍ی‍ارال‍ج‍دی‍د
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ب‍ک‍ی‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
العلاج بالغذاء المتوازن
ارناووط، محمد السید ؛  قاهره دار الاندلس الجدیده   ، ۲۰۰۸=۱۴۲۹=۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
موسوعه الوقایه و الاستشفاء الطبیعی
مامون ، اسامه صدیق ؛  ریاض مکتبه العبکیان   ، ۲۰۰۴=۱۴۲۵=۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الغذاء ...لا الدواء
القبانی ، صبری ؛  بیروت دارالعلم للملایین   ، ۲۰۰۸م =۱۴۲۹ ه =۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
الاعشاب و الجنس
سلیم ، حسین احمد ؛  بیروت دارالتیارالجدید   ، ۲۰۰۵م =۱۴۲۶ ه =۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
المختار من الاغذیه
ابن نفیس ، علی بن نفیس ابی الحزم ؛  قاهره ، جیزه ، اسکندریه ، منصوره نهضه مصر   ، ۲۰۰۸م .=۱۴۲۹ ق .=۱۳۸۷ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک