مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ک‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
داروش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ع‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ک‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قسطاس الاطباء
عین الملک شیرازی ، محمد بن عبدالله ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۴۸ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه الفاظ الادویه ، میزان الادویه و انیس المعالجین ....
عین الملک شیرازی ، محمد بن عبدالله ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الفاظ الادویه
عین الملک شیرازی ، محمد بن عبدالله ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طب دارالشکوه = علاجات دارالشکوه
عین الملک شیرازی ، محمد بن عبدالله ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک