مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍ی‍س‍ی‌ ب‍ک‌، اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ه‍ا -- ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ - ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ان‌ -- ن‍ام‌ ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ - ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ان‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ -- ن‍ام‌ ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ان‌ -- زن‍دگ‍ی‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ع‍ی‍س‍ی‌ ب‍ک‌،اح‍م‍د
ع‍ی‍س‍ی‌ ب‍ک‌ ، اح‍م‍د
ع‍ی‍س‍ی‌ ب‍ک‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
م‍طب‍ع‍ه‌ ف‍ت‍ح‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍س‍اس‌ ت‍وری‌
ع‍ی‍ن‌ ال‍دراس‍ات‌ و ال‍ب‍ح‍وث‌ الان‍س‍ان‍ی‍ه‌ و الاج‍ت‍م‍اع‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍ع‍ه‍د ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و الاس‍لام‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍طب‍ع‍ه‌ ف‍ت‍ح‌ ال‍ل‍ه‌
م‍ع‍ه‍د ت‍اری‍خ‌ ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و الاس‍لام‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ دان‍ش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معجم الاطباء
عیسی بک ،احمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ النبات عند العرب
عیسی بک ، احمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل   ، ۱۹۴۱م .=۱۳۶۳ ق .=۱۳۲۰ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
من تاریخ الطب الاسلامی
عیسی بک ، احمد ؛  هرم عین الدراسات و البحوث الانسانیه و الاجتماعیه   ، ۲۰۰۵م .=۱۴۲۶ ق .=۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ النبات عند العرب =nrebarA ned ieB kinatoB reD ethcihcseG hcuB setnheA
عیسی بک ، احمد ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۱م . =۱۴۲۱ ق .=۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
معجم اسماء النبات
عیسی بک ، احمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ النبات عند العرب
عیسی بک ، احمد ؛  فرانکفورت معهد تاریخ تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۱م .=۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
معجم اسماء نبات
عیسی بک ، احمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
معجم الاطباء
عیسی بک ، احمد ؛  مصر مطبعه فتح الله   ، ۱۹۴۲م .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ بیمارستانها در اسلام
عیسی بک ، احمد ؛  تهران موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
معجم الاطباء من سنه ۶۵۰ ه الی یومنا هذا
عیسی بک ، احمد ؛  مصر مطبعه فتح الله الساس توری   ، ۱۹۴۲م . = ۱۳۶۱ ق . =۱۳۲۱ ش
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک