مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍ل‍ی‍زاده‌، پ‍ری‍س‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ -- ق‍رارداده‍ا -- ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‍زاده‌، پ‍ری‍س‍ا
 
ناشر:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اندازه گیری هزینه های تحقیق و توسعه با تاکید بر ملاحظات و نکات اندازه گیری در کشورهای در حال توسعه
علیزاده ، پریسا ؛  تهران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک