مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍ل‍ی‍زاده‌، ع‍زی‍ز، ۱۳۵۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ راه‍ب‍ردی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ظام‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍وارت‍س‌، پ‍ی‍ت‍ر، ۱۹۴۶ - م‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ع‍زی‍ز، ۱۳۵۵-
 
ناشر:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌، م‍رک‍ز آی‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ دف‍اع‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ان‍رژی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نقش علوم اعصاب شناختی در ارتش آینده
تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سناریونگاری یا برنامه ریزی بر پایه سناریوها
علیزاده ، عزیز، ۱۳۵۵- ؛  تهران موسسه مطالعات بین المللی انرژی   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آینده نگاری زیست فناوری در ایران ۱۴۰۴
علیزاده ، عزیز، ۱۳۵۵- ؛  تهران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هنر دورنگری :برنامه ریزی برای آینده در دنیای با عدم قطعیت
شوارتس ، پیتر، ۱۹۴۶ - م ؛  تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک