مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍ل‍وی‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ب‌ ه‍ا - ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ -م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍وی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ع‍ل‍وی‌، ع‍ل‍ی‌
رن‍ج‍ب‍ر، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
چ‍وگ‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
داروهای طبی ایران :گیاهان منطقه ی خوزستان
علوی ، علی ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جامع بیطره
علوی حسینی ، علی ؛  تهران چوگان ، دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
وزیران دوره صفوی [ پایان نامه ]
رنجبر، محمد علی ؛  فردوسی مشهد ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۶۹-۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک