مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ش‍ی‍راز
ادب‍ی‍ات‌
ای‍روان‌
پ‍زش‍ک‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍ی‍ر م‍اه‌
ش‍ادرن‍گ‌
م‍ی‍رم‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پزشکان در قلمرو فرهنگ و هنر
عزیزی ، محمد حسین ؛  تهران میر ماه   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
Journal of Archives of Iranian Medicine: a collection of essays on the history of medicine in iran
عزیزی ، محمد حسین ؛  تهران شادرنگ   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله فارسی
 
 
برخی از اشارات پزشکی در ادب پارسی
عزیزی ، محمد حسین ؛  ۱۳۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله فارسی
 
 
امیر کبیر و گسترش دانش پزشکی و بهداشت همگانی
عزیزی ، محمد حسین ؛  ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
از ایروان تا تهران
عزیزی ، محمد حسین ؛  ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
پیشینه برپایی نخستین انجمن ایرانی تاریخ علوم و طب ( ۱۳۴۱ش / ۱۹۶۱ م )و بینیانگذار آن
عزیزی ، محمد حسین ؛  ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز( دفتر پنجم )
عزیزی ، محمد حسین ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک