مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ی‍گ‍ی‌ -، ف‍رام‍رز -، ۱۳۲۰
ح‍ق‌ش‍ن‍اس‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۱۵
س‍ع‍ی‍دی‌ -، ف‍رخ‌ -، ۱۳۰۸
س‍ع‍ی‍دی‌، ف‍رخ‌، ۱۳۰۸
ن‍ص‍ر -، خ‍س‍رو
ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ان‍ج‍م‍ن‌ ای‍ران‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ ع‍ل‍وم‌ و طب‌
آب‍ل‍ه‌
پ‍زش‍ک‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌. دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ب‍ه‍داش‍ت‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، ف‍رام‍رز، ۱۳۲۰
اش‍ارات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ک‍ی‍ه‍ان‌آف‍ری‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۶- ، گ‍ردآورن‍ده‌
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۶-
دب‍ی‍ری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۰۰- ۱۳۹۱
دب‍ی‍ری‌، ش‍ه‍ری‍ار، ۱۳۳۵-
 
ناشر:
م‍ی‍ر م‍اه‌
ش‍ادرن‍گ‌
م‍ی‍رم‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز( دفتر دوم :)ارج نامه استادان دکتر خسرو نصر و دکتر اصغر رستگار
عزیزی ، محمدحسین ، ۱۳۳۶- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز (دفتر دوم : )ارج نامه استادان دکتر خسرو نصر و دکتر اصغر رستگار
عزیزی ، محمدحسین ؛  تهران میر ماه   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز: ارج نامه استاد دکتر فرامرز اسماعیل بیگی
عزیزی ، محمدحسین ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز :ارج نامه استاد دکتر فرامرز اسماعیل بیگی
عزیزی ، محمدحسین ، ۱۳۳۶- ، گردآورنده ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز(دفتر سوم :)ارج نامه ی استاد فرخ سعیدی
عزیزی ، محمدحسین ، ۱۳۳۶- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آن یار سفرکرده :یادنامه ی استاد دکتر پرویز دبیری
دبیری ، شهریار، ۱۳۳۵- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WZ‬,‭100‬,‭a211D.‬,‭1392‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز( دفتر سوم : )ارج نامه ی استاد فرخ سعیدی
عزیزی ، محمدحسین ؛  تهران میر ماه   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جهان ، دنیای زنده ، انسان ( از دیدگاه جهان بینی علمی )
دبیری ، پرویز، ۱۳۰۰- ۱۳۹۱ ؛  تهران شادرنگ   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز(دفتر چهارم :)ارج نامه استادان دکتر منصور حق شناس و دکتر غلامحسین عمرانی
عزیزی ، محمدحسین ، ۱۳۳۶- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله فارسی
 
 
اشارات و مفاهیم پزشکی و بهداشتی در آثار سعدی
عزیزی ، محمدحسین ؛  ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مقاله فارسی
 
 
پزشکی و تاریخ پیشینه مبارزه با آبله در جهان و ایران
عزیزی ، محمدحسین ؛  ۱۳۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مقاله فارسی
 
 
نگاهی به وضعیت بهداشت و پزشکی ایران به روایت شماری از سفرنامه نویسان خارجی ( از دوره صفویه تا عصر رضاشاه )
عزیزی ، محمدحسین ؛  ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مقاله فارسی
 
 
پیشینه برپایی نخستین انجمن ایرانی تاریخ علوم و طب )1431 ش 1691 /. م )بنیانگذاران آن
عزیزی ، محمدحسین ؛  ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک