مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‌ درم‍ان‍ی‌
ج‍راح‍ی‌ پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌
ق‍رآن‌ - پ‍زش‍ک‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ص‍ر - ت‍اری‍خ‌
م‍س‍ت‍راح‌
ق‍ان‍ون‌ اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا - اص‍طلاح‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ع‍راق‌ - ت‍اری‍خ‌
طب‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ص‍ر -ت‍اری‍خ‌
م‍ق‍الات‌
ن‍ظام‌ س‍لام‍ت‌
ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ع‍ل‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
گ‍وش‌
وزوز گ‍وش‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - درم‍ان‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ال‍ع‍ل‍وص‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
ش‍ری‍ف‍ی‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
م‍ع‍رف‌ زاده‌، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
ب‍س‍ی‍ون‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
ن‍ی‍ر ن‍وری‌، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
ج‍لال‌ ش‍ک‍وه‍ی‌، ج‍لال‌،۱۳۲۹-
ن‍ی‍ل‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د، م‍ح‍ی‍ی‌ ال‍دی‍ن‌
ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ا، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ج‍واه‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
دار ال‍ی‍ق‍ی‍ن‌
ال‍ه‍ی‍ئ‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍ی‍رم‍اه‌
اس‍ع‍د
دارال‍ب‍ی‍ض‍اء
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ن‍زه‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
داروهای شفابخش خانگی =seidemer emoh
عبدالحمید ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الصیدلیه الشعبیه للعلاج بالاعشاب صحیح التجربه ...
جواهری ، عبدالحمید ؛  آفریقای شرقی دارالبیضاء   ، ۲۰۰۹م =۱۴۳۰ ه =۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معجم المصطلحات الطبیه و الادویه المفرده المستعمله فی القانون فی الطب ابن سینا
ابن سینا، حسین ابن عبدالله ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل   ، ۱۹۹۸م . =۱۳۷۶ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
عالج نفسک بفاکهه القرآن الکریم ...
عبدالحمید، محیی الدین ؛  بیروت موسسه الکتب الثقافیه   ، ۲۰۰۸م .=۱۴۲۹ ق .=۱۳۸۷ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
عالج نفسک بالصلاه و الصیام الصلاه خیر العبادات و افضل العادات
عبدالحمید، محیی الدین ؛  بیروت موسسه الکتب الثقافیه   ، ۲۰۰۹م .=۱۴۳۰ ق .=۱۳۸۸ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الطب العراقی
العلوصی ، عبدالحمید ؛  بغداد اسعد   ، ۱۹۶۷م =۱۲۸۷ ه =۱۳۴۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
الفراعنه و الطب الحدیث
بسیونی ، محمد عبدالحمید ؛  قاهره الهیئه المصریه العامه للکتاب   ، ۲۰۰۵م .=۱۴۲۷ ق .=۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
الفراعنه والطب الحدیث
بسیونی ، محمد عبدالحمید ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
العجب العجاب فی التداوی بالاعشاب
نیل ، حسین عبدالحمید ؛  منصوره دار الیقین   ، ۲۰۰۶م .=۱۴۲۷ ق .=۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با جراحی های زیبایی
شریفیان ، عبدالحمید ؛  تهران نزهت   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WO‬,‭600‬,‭a135S.‬,‭1392‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و بهداشت آبریزگاه
جلال شکوهی ، جلال ،۱۳۲۹- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مقاله فارسی
 
 
بررسی مقالات طب اسلامی در مجلات خارجی
معرف زاده ، عبدالحمید ؛  ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مقاله فارسی
 
 
بیماریهای گوش از دیدگاه ابن سینا
حسین نیا، عبدالحمید ؛  ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
سلامت معنوی در مراقبت های نگهدارنده پایان حیات در نظام سلامت ایران
عباسی ، محمود ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مقاله فارسی
 
 
مقدمه ای بر طب جغرافیایی گیلان
حسین نیا، عبدالحمید ؛  ۱۳۸۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مقاله فارسی
 
 
وزوز گوش به روایت تاریخ
حسین نیا، عبدالحمید ؛  ۱۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
مقاله فارسی
 
 
تاریخچه علم پزشکی در ایران
نیر نوری ، عبدالحمید ؛  ۱۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک