مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍ب‍ادی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ -- م‍ص‍ارف‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌
آک‍ن‍ه‌ -- درم‍ان‌
طب‌ ای‍ران‍ی‌
زب‍ان‌ ف‍ن‍ی‌
ع‍ب‍ادی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۳۲ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ع‍ل‍ل‌ ن‍اب‍اروری‌
پ‍ی‍ل‍ی‍ن‍گ‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -- ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ا و دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا
طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ب‍ادی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ب‍ی‍گ‍م‌ س‍ی‍اه‍پ‍وش‌، م‍رض‍ی‍ه‌
ن‍ق‍ی‍ب‍ی‌ ه‍رات‌، ژی‍لا
 
ناشر:
ن‍ی‍اک‍ان‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
داروهای آبدست طبیب در مکتب طب ایرانی
عبادیانی ، محمد ؛  تهران نیاکان   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات مکتب ایرانی
عبادیانی ، محمد ؛  تهران نیاکان   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزه های بالینی مکتب طب ایرانی
عبادیانی ، محمد ؛  تهران نشر نیکان   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله فارسی
 
 
ضرورت توجه عمیق دانشگاه ها به حوزه علوم طب سنتی
عبادیانی ، محمد ؛  ۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
طب سنتی نیازمند واقع نگری و آرمانگرایی است
عبادیانی ، محمد ؛  ۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
ضرورت حفظ زبان فنی طب سنتی ایران .
عبادیانی ، محمد ؛  ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله فارسی
 
 
پیلینگ از نگاه قانون
عبادیانی ، محمد ؛  ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
بررسی علل ناباروری از دیدگاه ابن سینا
عبادیانی ، محمد ؛  ۱۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله فارسی
 
 
آنچه درباره طب ایرانی باید بدانیم
عبادیانی ، محمد ؛  ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله فارسی
 
 
طب ایرانی ، مادر مکاتب پزشکی جهان
عبادیانی ، محمد ؛  ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مقاله فارسی
 
 
روش های تشخیص بارداری در طب سنتی ایران
نقیبی هرات ، ژیلا ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مقاله فارسی
 
 
طبقه بندی ورزش ها در طب سنتی ایرانی
بیگم سیاهپوش ، مرضیه ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تجربه های بالینی طب ایرانی
عبادیانی ، محمد ؛  تهران نیاکان   ، ۱۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
داروهای آبدست طبیب در مکتب ایرنی
عبادیانی ، محمد ؛  تهران نیاکان   ، ۱۳۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول مقدماتی طب سنتی
عبادیانی ، محمد ؛  تهران نیاکان   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جوش غرور جوانی
عبادیانی ، محمد ؛  تهران نیاکان   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک