مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : طه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ا و دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا
ادوی‍ه‌ ه‍ا - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
ت‍ش‍ری‍ح‌ اع‍ض‍ا
پ‍وس‍ت‌ - ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ان‍دام‌ ه‍ا -ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -درم‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌
ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
طول‍وزان‌
ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ت‍ف‍رش‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ک‍ری‍زل‌،
ه‍روی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌
م‍ح‍لات‍ی‌، ن‍ص‍ی‍رب‍ن‌ اح‍م‍د
ف‍ی‍ل‍س‍وف‌ ال‍دول‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ل‍ه‌
ح‍ک‍ی‍م‍ب‍اش‍ی‌، م‍ی‍رزاس‍ی‍درض‍ی‌
ش‍ل‍م‍ی‍ر، ی‍وه‍ان‌ ال‌.
ش‍ل‍م‍ی‍ر، ی‍وه‍ان‌ ال‌.ر
 
ناشر:
م‍ی‍رزا ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر طه‍ران‍ی‌
دارال‍خ‍لاف‍ه‌؟ دارال‍طب‍اع‍ه‌ ع‍ال‍ی‍چ‍اه‌؟
م‍طب‍ع‍ه‌ م‍ب‍ارک‍ه‌ ش‍اه‍ن‍ش‍اه‍ی‌
چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ م‍درس‍ه‌ دارال‍ف‍ن‍ون‌
دارال‍ف‍ن‍ون‌
م‍طب‍ع‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ م‍درس‍ه‌ دارال‍ف‍ن‍ون‌
دارال‍خ‍لاف‍ه‌
م‍طب‍ع‍ه‌ م‍ی‍رزا ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ م‍ی‍رزا ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر طه‍ران‍ی‌
م‍طب‍ع‍ه‌ آق‍ا م‍ی‍رزا ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر ت‍ه‍ران‍ی‌
م‍طب‍ع‍ه‌ آق‍ا م‍ی‍رزا ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر طه‍ران‍ی‌ ، دارال‍خ‍لاف‍ه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نسخ المرکبات الشافیه للعلاج
حکیمباشی ، میرزاسیدرضی ؛  طهران دارالخلافه ؟ دارالطباعه عالیچاه ؟   ، ۱۹۶۱م =۱۲۸۳ ق =۱۳۰۰ ی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جواهر الحکمه ناصری (چاپ سنگی )
کریزل ، ؛  طهران چاپخانه مدرسه دارالفنون   ، ۱۳۰۴ش =۱۸۸۲ م =۱۲۶۱ ق
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جنگ الادویه
محلاتی ، نصیربن احمد ؛  طهران
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مستطاب مخزن الادویه
حبیب الله ؛  طهران مطبعه مبارکه شاهنشاهی   ، ۱۳۳۲ق =۱۳۰۰ ی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بحرالجواهر
هروی ، محمد بن یوسف ؛  طهران مطبعه آقا میرزا علی اکبر طهرانی ، دارالخلافه تهران   ، ۱۲۸۸ق .=۱۳۰۰ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بحر الجواهر
هروی ، محمد بن یوسف ؛  طهران مطبعه آقا میرزا علی اکبر تهرانی   ، ۱۲۸۸ق .=۱۳۰۰ ی .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بدایع الحکمه ناصری
طولوزان ؛  طهران ۱۲۸۷ق . = ۱۲۴۹ ش . = ۱۸۷۰ م .
شماره راهنما: ‭WB‬,‭141‬,‭b356T.‬,‭1249‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سر الحکمه
شلمیر، یوهان ال .ر ؛  طهران کارخانه میرزا علی اکبر طهرانی   ، ۱۲۷۹ق . = ۱۲۴۱ ش . = ۱۸۶۳ م .
شماره راهنما: ‭QS‬,‭18.2‬,‭s443S.‬,‭1241‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مطلع الطب ناصری
تفرشی ، ابوالحسن ؛  طهران دارالخلافه   ، ۱۲۹۹
شماره راهنما: ‭WB‬,‭55‬,‭m421T.‬,‭1299‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مفتاح الادویه ناصری
فیلسوف الدوله ، عبدالحسین ؛  طهران مطبعه علمیه مدرسه دارالفنون   ، ۱۳۰۹ق . = ۱۲۷۰ ش . = ۱۸۹۲ م .
شماره راهنما: ‭WB‬,‭55‬,‭m984F.‬,‭1270‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مرآه البدن
حسینعلی بن محمد ؛  طهران مطبعه میرزا علی اصغر   ، ۱۳۲۸ق . = ۱۲۸۹ ش . = ۱۹۱۰ م .
شماره راهنما: ‭QS‬,‭18.2‬,‭m928H.‬,‭1289‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شفائیه
شلمیر، یوهان ال . ؛  طهران میرزا علی اکبر طهرانی   ، ۱۲۸۱ق . = ۱۲۴۳ ش . = ۱۸۶۵ م .
شماره راهنما: ‭W‬,‭18.2‬,‭s443S.‬,‭1243‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تشریح بدن انسان
تفرشی ، ابوالحسن ؛  طهران ۱۳۱۲ق . = ۱۲۷۳ ش . = ۱۸۹۵ م .
شماره راهنما: ‭QS‬,‭18.2‬,‭t421T.‬,‭1273‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
زینه الابدان
شلمیر، یوهان ال . ؛  طهران دارالفنون   ، ۱۲۷۹ق . = ۱۲۴۱ ش . = ۱۸۶۳ م .
شماره راهنما: ‭WR‬,‭140‬,‭z443S.‬,‭1241‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک