مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ش‍ی‍راز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍ن‍اد ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
داروس‍ازی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ -- ای‍ران‌ -- ش‍ی‍راز
ف‍ارس‍ی‌ -- اش‍ت‍ب‍اه‌ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
م‍راج‍ع‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
طب‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
طاع‍ون‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -- ق‍رن‌۴ ق‌
ت‍الاس‍م‍ی‌
ای‍ران‌ . وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌ . م‍رک‍ز م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا - ارزش‍ی‍اب‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍ق‌ش‍ن‍اس‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۱۵ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
م‍ه‍راد، ج‍ع‍ف‍ر
ن‍وروزی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۵۵-
ص‍راطی‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ن‍ص‍وره‌
ص‍ال‍ح‌ ه‍روی‌، ص‍ال‍ح‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
گ‍ل‍ش‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ رض‍ا
روم‍ی‌، س‍ی‍روس‌
اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ف‍ض‍ل‍ی‌ ن‍ژاد ، اح‍م‍د
م‍ه‍رداد، ج‍ع‍ف‍ر
س‍ی‌ س‍خ‍ت‍ی‌، ج‍ه‍ان‍ش‍اه‌
ف‍ه‍ی‍م‌ ی‍ح‍ی‍ای‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا، ۱۳۵۷-
رن‍ج‍ب‍ران‌، زی‍ن‍ب‌
چ‍غ‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌: ک‍وش‍ام‍ه‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
ن‍ام‍ه‌ی‌ پ‍ارس‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ع‍ل‍وم‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
ت‍خ‍ت‌ ج‍م‍ش‍ی‍د
چ‍وگ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تالاسمی
حق شناس ، منصور، ۱۳۱۵ - ، گردآورنده ؛  شیراز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس ، معاونت پژوهشی : کوشامهر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WH‬,‭170‬,‭t541H.‬,‭1376‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر خدمات مرجع عمومی
مهراد، جعفر ؛  شیراز دانشگاه شیراز، مرکز نشر   ، [۱۳۷۱]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ نشریات پزشکی شیراز از آغاز تا سال ۱۳۸۷
رومی ، سیروس ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ارجوزه ی ابن سینا در علم پزشکی
ابن سینا، حسین بن عبدالله ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پارسی را پاس بداریم
سی سختی ، جهانشاه ؛  شیراز انتشارات نوید شیراز   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانونچه در طب
چغمینی ، محمود بن محمد ؛  شیراز دانشگاه پهلوی   ، ۱۳۵۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
عمل صالح ( قرابادین صالحی )
صالح هروی ، صالح بن محمد ؛  تهران , شیراز چوگان , دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ طب   ، ۱۳۹۱ , ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طلایه داران علم
مهرداد، جعفر ؛  شیراز کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
انگلیسی نویسی ماخذ پارسی زبان در آثار علمی
نوروزی ، علیرضا، ۱۳۵۵- ؛  شیراز نامه ی پارسی   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
باورها و نگرش ایرانیان پیرامون تقابل طب سنتی با طب جدید در عصر ناصری و مظفری [ پایان نامه ]
رنجبران ، زینب ؛  شیراز ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی و علوم و فناوری
شیراز تخت جمشید   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بررسی جایگاه و عملیاتی شدن تحقیقات علمی در کشور
فهیم یحیایی ، فریبا، ۱۳۵۷- ؛  شیراز تخت جمشید   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
توسعه علمی و تربیتی در کشورهای عضوCIO
شیراز تخت جمشید   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گروه داروسازی سنتی . دانشکده داروسازی شیراز در سال ۱۳۹۳
دانشکده داروسازی شیراز .گروه داروسازی ؛  شیراز دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دهمین نشست تاریخ پزشکی اسلام و ایران با موضوع :تاریخ پزشکی ایران باستان ( مجموعه مقالات )
شیراز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان فارس با همکاری دفتر مطالعات تاریخ پزشکی ایران   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بررسی انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در نمایه های استنادی علوم ، علوم اجتماعی ، هنر و علوم انسانی و ترسیم نقشه تاریخ نگاشتی این انتشارات طی سال های ۲۰۰۰ تا۲۰۰۹
صراطی شیرازی ، منصوره ؛  شیراز تخت جمشید   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
تاریخ طب در دوره بنی عباس [ پایان نامه ]
گلشنی ، علی رضا ؛  دانشگاه شیراز دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
گسترش جهانی مرگ سیاه در اواخر سده های میانه
فضلی نژاد ، احمد ؛  شیراز دانشگاه شیراز، مرکز نشر   ، ۱۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک