مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍ه‍اب‌ ال‍دی‍ن‌ ت‍اگ‍وری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ت‍اگ‍وری‌، ش‍ه‍اب‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ق‍وام‌
ش‍ه‍اب‌ ال‍دی‍ن‌ ت‍اگ‍وری‌
 
ناشر:
ب‍ی‌ ن‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شفاءالمریض
تاگوری ، شهاب الدین بن قوام ؛  بی جا بی نا   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طب شهابی
شهاب الدین تاگوری ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک