مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍م‍س‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
اخ‍لاط چ‍ه‍ارگ‍ان‍ه‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - اص‍طلاح‌ ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ر ه‍ا
گ‍ی‍اه‌ درم‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌
داروس‍ازی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
الاغ‍راض‌ ال‍طب‍ی‍ه‌ و ال‍م‍ب‍اح‍ث‌ ال‍ع‍لائ‍ی‍ه‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ش‍م‍س‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ص‍ال‍ح‌ ه‍روی‌، ص‍ال‍ح‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ش‍م‍س‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
س‍اوج‍ی‌، م‍وس‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د رض‍ا
 
ناشر:
س‍ب‍ز آرن‍گ‌ : م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و خ‍دم‍ات‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌
چ‍وگ‍ان‌
راه‌ ک‍م‍ال‌
چ‍وگ‍ان‌ :دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ص‍ه‍ب‍ای‌ دان‍ش‌ ، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
چ‍وگ‍ان‌/ دان‍ش‍ک‍ده‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سنتی و طب مکمل
شمس اردکانی ، محمد رضا ؛  تهران راه کمال   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه پزشکی دوره اسلامی
شمس اردکانی ، محمد رضا ؛  تهران چوگان   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه پزشکی دوره اسلامی
تهران چوگان   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گیاه درمانی
شمس اردکانی ، محمد رضا ؛  تهران سبز آرنگ : معاونت بهداشت و خدمات درمانی استان تهران   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روند تحول پزشکی نوین ایران از دارالفنون تا تاسیس دانشگاه تهران
شمس اردکانی ، محمد رضا ؛  تهران چوگان :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دستور الاطبا فی دفع الطاعون و الوبا
ساوجی ، موسی بن محمد رضا ؛  تهران چوگان   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
عمل صالح ( قرابادین صالحی )
صالح هروی ، صالح بن محمد ؛  تهران , شیراز چوگان , دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ طب   ، ۱۳۹۱ , ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
The medicinal plants of Avicenna's canon of medicine: an approach to temperaments
ابن سینا، حسین ابن عبدالله ؛  تهران چوگان / دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله فارسی
 
 
نقد و معرفی کتاب الاغراض الطبیه و المباحث العلائیه
شمس اردکانی ، محمد رضا ؛  ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله فارسی
 
 
داروسازی سنتی مکمل طب سنتی
شمس اردکانی ، محمد رضا ؛  ۱۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گذری بر دانش پزشکی مردم ایران ( طب عامیانه )
شمس اردکانی ، محمدرضا ؛  تهران صهبای دانش ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک