مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍ل‍م‍ی‍ر، ی‍وه‍ان‌ ال‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -چ‍ن‍دزب‍ان‍ه‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
پ‍وس‍ت‌ - ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌
چ‍ش‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ش‍ل‍م‍ی‍ر، ی‍وه‍ان‌ ال‌.
ش‍م‍ل‍ی‍ر، ی‍وه‍ان‌ ال‌
ش‍ل‍م‍ی‍ر، ی‍وه‍ان‌ ال‌.ر
ش‍ل‍م‍ی‍ر، ی‍وه‍ان‌ ال‌
 
ناشر:
م‍ی‍رزا ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر طه‍ران‍ی‌
[م‍درس‍ه‌ دارال‍ف‍ن‍ون‌]
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
دارال‍ف‍ن‍ون‌
ل‍ی‍ت‍وگ‍راف‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ گ‍ل‍ی‌ خ‍ان‌ ، چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ م‍ی‍رزا ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر طه‍ران‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جلاء العیون
شلمیر، یوهان ال ؛  تهران [مدرسه دارالفنون ]   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ شلمیر =euqituecamrahP-ocideM eigolonimreT
شملیر، یوهان ال ؛  تهران لیتوگرافی علی گلی خان ، چاپخانه دانشگاه تهران   ، ۱۸۷۴م =۱۳۳۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مفتاح الخواص ناصری ورساله آبله کوبی
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سر الحکمه
شلمیر، یوهان ال .ر ؛  طهران کارخانه میرزا علی اکبر طهرانی   ، ۱۲۷۹ق . = ۱۲۴۱ ش . = ۱۸۶۳ م .
شماره راهنما: ‭QS‬,‭18.2‬,‭s443S.‬,‭1241‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جلاء العیون
شلمیر، یوهان ال . ؛ 
شماره راهنما: ‭WW‬,‭18.2‬,‭j533S.‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شفائیه
شلمیر، یوهان ال . ؛  طهران میرزا علی اکبر طهرانی   ، ۱۲۸۱ق . = ۱۲۴۳ ش . = ۱۸۶۵ م .
شماره راهنما: ‭W‬,‭18.2‬,‭s443S.‬,‭1243‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زینه الابدان
شلمیر، یوهان ال . ؛  طهران دارالفنون   ، ۱۲۷۹ق . = ۱۲۴۱ ش . = ۱۸۶۳ م .
شماره راهنما: ‭WR‬,‭140‬,‭z443S.‬,‭1241‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک