مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍ری‍ف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ج‍م‍ن‌ اورول‍وژی‌ ای‍ران‌
ف‍ره‍ن‍گ‌
 
پدیدآور:
پ‍ورم‍ن‍د، غ‍لام‍رض‍ا
گ‍ران‍پ‍ای‍ه‌، ب‍ه‍روز
 
ناشر:
ش‍ری‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ س‍ی‍اس‍ت‌گ‍ذاری‌ ع‍ل‍م‌، ف‍ن‍اوری‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ش‍ری‍ف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و جامعه
گرانپایه ، بهروز ؛  تهران شریف   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نیم قرن خدمت انجمن ارولوژی ایران
پورمند، غلامرضا ؛  تهران انتشارات شریف   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭1‬,‭n778P.‬,‭1391‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴
تهران دانشگاه صنعتی شریف ، پژوهشکده سیاست گذاری علم ، فناوری و صنعت   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک