مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍ری‍ع‍ت‌ ت‍رب‍ق‍ان‌، ش‍م‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌
س‍رطان‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍وان‌
آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ای‍ران‌، ت‍اری‍خ‌ - ق‍رن‌۱۴
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‍ی‌
ام‍ی‍ر اع‍ل‍م‌
 
پدیدآور:
ش‍ری‍ع‍ت‌ ت‍رب‍ق‍ان‌، ش‍م‍س‌، ۱۳۰۵-
دب‍ی‍ری‌، پ‍روی‍ز،- ۱۳۰۰
ش‍ری‍ع‍ت‌ ت‍رب‍ق‍ان‌، ش‍م‍س‌
 
ناشر:
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ب‍ی‍ول‍وژی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ و ب‍ی‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‌ ت‍ه‍ران‌، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پاتولوژی تومورهای استخوان و مفاصل
دبیری ، پرویز،- ۱۳۰۰ ؛  تهران انستیتو تحقیقات علمی بیولوژی مولکولی و بیوفیزیک ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭258‬,‭p211D.‬,‭1381‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پروفسر ابرلن و نقش او در آموزش پزشکی نوین ایران
شریعت تربقان ، شمس ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان تهران ، اداره چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاثیرپزشکی ایرانی اسلامی برپزشکی غربی
شریعت تربقان ، شمس ، ۱۳۰۵- ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پایه گذاری آسیب شناسی در ایران و زندگینامه پایه گذار آن دکتر مصطفی حبیبی گلپایگانی
شریعت تربقان ، شمس ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، اداره چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پزشکی و آموزش آن در ایران
شریعت تربقان ، شمس ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
زندگی و آثار دکتر امیر اعلم
شریعت تربقان ، شمس ؛  ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک