مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍اه‌ ارزان‍ی‌، م‍ح‍م‍د اک‍ب‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‍ان‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - ع‍ل‍ل‌ - درم‍ان‌
چ‍غ‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۷۴۵ق‌.ق‍ان‍ون‍چ‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
داروه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ادوی‍ه‌ ه‍ا - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
س‍م‍رق‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ، - ۶۱۹ق‌ .الاس‍ب‍اب‌ و ال‍ع‍لام‍ات‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
چ‍غ‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۷۴۵ ق‌.ق‍ان‍ون‍چ‍ه‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍اه‌ ارزان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د اک‍ب‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ش‍اه‌ ارزان‍ی‌، م‍ح‍م‍د اک‍ب‍ر
ش‍اه‌ ارزان‍ی‌، م‍ح‍م‍د اک‍ب‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍طب‍ع‌ م‍ن‍ش‍ی‌ ن‍ول‌ ک‍ش‍ور
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ وم‍ک‍م‍ل‌
ن‍ور وح‍ی‌
م‍طب‍ع‌ ن‍ام‍ی‌ گ‍رام‍ی‌ م‍ن‍ش‍ی‌ ن‍ول‌ ک‍ش‍ور
دار ال‍ح‍ک‍وم‍ه‌ ب‍م‍ب‍ئ‍ی‌
ال‍م‍ع‍ی‌
دار ال‍م‍طب‍ع‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ پ‍ری‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حدود الامراض
شاه ارزانی ، محمد اکبر بن محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قرابادین قادری
شاه ارزانی ، محمد اکبر ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فصول الاعراض
شاه ارزانی ، محمد اکبر ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مفرح القلوب
شاه ارزانی ، محمد اکبر بن محمد ؛  لکهنو مطبع نامی گرامی منشی نول کشور   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مفرح القلوب ( شرح قانونچه )
شاه ارزانی ، محمد اکبر بن محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی ومکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طب اکبری
شاه ارزانی ، محمد اکبر بن محمد ؛  قم انتشارات جلال الدین   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
میزان الطب
شاه ارزانی ، محمد اکبر بن محمد ؛  قم نور وحی   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
میزان الطب
شاه ارزانی ، محمد اکبر بن محمد ؛  [ هند] مطبع منشی نول کشور   ، ۱۹۱۰م .=۱۳۰۰ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
میزان الطب
شاه ارزانی ، محمد اکبر بن محمد ؛  هند دار الحکومه بمبئی   ، ۱۲۶۶ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
میزان الطب
شاه ارزانی ، محمد اکبر بن محمد ؛  لکهنو مطبع منشی نول کشور   ، ۱۹۱۵م .=۱۳۰۰ ی .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
میزان الطب
شاه ارزانی ، محمد اکبر بن محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قرابادین قادری
شاه ارزانی ، محمد اکبر بن محمد ؛  لاهور( کشمیر) دار المطبعه الاسلامیه پریس   ، ۱۹۱۴م .=۱۳۳۲ ق .=۱۳۰۰ ی .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طب اکبری
شاه ارزانی ، محمد اکبر بن محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حدود الامراض
شاه ارزانی ، محمد اکبر بن محمد ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حدود الامراض
شاه ارزانی ، محمد اکبر بن محمد ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طب اکبری : ترجمه شرح الاسباب و العلامات
شاه ارزانی ، محمد اکبر بن محمد ؛  تهران المعی   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک