مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ن‍گ‌ درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ن‍گ‌ درم‍ان‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
داروه‍ای‌ س‍اده‌
س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
س‍ن‍گ‌ ه‍ا - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
س‍ن‍گ‌ ه‍ا ی‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
س‍ن‍گ‌ درم‍ان‍ی‌
س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌ -- خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
س‍ن‍گ‌ ه‍ا -- خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
س‍ن‍گ‌ ه‍ا -- م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
س‍ن‍گ‌ ه‍ا - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ه‍رم‍س‌
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د
ق‍اس‍م‍ی‌، اق‍ب‍ال‌ اح‍م‍د
م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ن‍ص‍ور،ق‍رن‌ ۱۰ ق‌
اب‍ن‌ م‍اس‍وی‍ه‌، ی‍وح‍ن‍اب‍ن‌ م‍اس‍وی‍ه‌
ج‍ع‍ف‍ر، ح‍س‍ان‌
ج‍وه‍ری‌ ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍ی‌ال‍ب‍رک‍ات‌
ن‍ص‍ی‍ر ال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د
 
ناشر:
م‍ع‍ه‍د ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و الاس‍لام‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌
دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
م‍ن‍ش‍ور س‍م‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
التداوی بطاقه الحجاره الطبیعیه
جعفر، حسان ؛  بیروت دار و مکتبه الهلال   ، ۲۰۰۹=۱۴۳۰=۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تنسوخ نامه ایلخانی (در علم جواهر شناسی )
نصیر الدین طوسی ، محمد بن محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الجواهروصفاتها
ابن ماسویه ، یوحنابن ماسویه ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معرفه الجواهر
محمدبن منصور،قرن ۱۰ ق ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
المفردات
قاسمی ، اقبال احمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جواهرنامه نظامی
جوهری نیشابوری ، محمدبن ابی البرکات ؛  تهران میراث مکتوب   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الجماهر فی معرفته الجواهر =rihawaj -la tafir'am if rihamaJ-la batiK
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۱م .=۱۴۲۱ ق .=۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الجماهر فی معرفه الجواهر =rihawaj-la tafir'am if rihamaj-la batik
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۱م .=۱۴۲۱ ق .=۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
الجماهر فی معرفه الجواهر
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۱م .=۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
الجماهر فی معرفه الجواهر
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۱م . =۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نسخه برگردان خواص الاحجار و نقوش ها
هرمس ؛  تهران , مراغه منشور سمیر , انجمن تاریخ پژوهان مراغه   ، ۱۳۹۳ , ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه طب سنتی شامل زبده الاصول و...
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک