مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ع‍ی‍دی‌ -، ف‍رخ‌ -، ۱۳۰۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ع‍ی‍دی‌ -، ف‍رخ‌ -، ۱۳۰۸
س‍ع‍ی‍دی‌، ف‍رخ‌، ۱۳۰۸
 
پدیدآور:
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۶-
 
ناشر:
م‍ی‍ر م‍اه‌
م‍ی‍رم‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز(دفتر سوم :)ارج نامه ی استاد فرخ سعیدی
عزیزی ، محمدحسین ، ۱۳۳۶- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز( دفتر سوم : )ارج نامه ی استاد فرخ سعیدی
عزیزی ، محمدحسین ؛  تهران میر ماه   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک