مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ع‍ی‍د، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‍ان‌ م‍ع‍طر
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
اع‍ض‍ا - ح‍رک‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
چ‍غ‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۷۴۵ق‌ .ق‍ان‍ون‍چ‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
ارب‍ع‍ی‍ن‍ات‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۱
داروس‍ازی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ ع‍رب‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - درم‍ان‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ رش‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د
م‍ق‍دس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د
س‍ع‍ی‍د، م‍ح‍م‍د
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د،
م‍ی‍ر م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌، س‍ع‍ی‍د
س‍ع‍ی‍د، ح‍ک‍ی‍م‌ م‍ح‍م‍د
ق‍اض‍ی‌ س‍ع‍ی‍د ق‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د م‍ف‍ی‍د
ب‍غ‍دادی‌، س‍ع‍ی‍د ب‍ن‌ ه‍ب‍ه‌ ال‍ل‍ه‌
ک‍ش‍م‍ی‍ری‌ ق‍ادری‌، م‍ح‍م‍د س‍ع‍ی‍د ب‍خ‍ت‌ ب‍ن‌ م‍ول‍وی‌ م‍ی‍ر ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز
م‍ح‍م‍د س‍ع‍ی‍د، ح‍ک‍ی‍م‌
طب‍ی‍ب‌ لاری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ س‍ع‍ی‍د
اف‍ش‍ار، م‍ح‍م‍د
چ‍غ‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ال‍ه‍ئ‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طا ل‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍ن‍ش‍ور س‍م‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
م‍وس‍س‍ه‌ ه‍م‍درد ال‍وطن‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍رگ‍ان‌
دار ال‍م‍ن‍ه‍اج‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فارماکوپه طب شرقی =enicideM nretsaE fo aieopocamrahP dradmaH
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الطب الاسلامی =imalsi-la bbit-la
سعید، محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب طب سنتی و پزشکی نوین غربی درگیری یا همزیستی =nretseW nredoM cibarA-ocerG lanoidarT...
سعید، حکیم محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
Al-Tibb al-islami...
سعید، حکیم محمد ؛  تهران موسسه مطا لعات تاریخ پزشکی و طب اسلامی و مکمل   ، ۱۹۹۳م =۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
المغنی فی تدبیر الامراض و معرفه العلل و الاعراض
بغدادی ، سعید بن هبه الله ؛  بیروت دار المنهاج   ، ۲۰۱۱م .=۱۴۳۲ ق .=۱۳۹۰ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحفه مبشریه
طبیب لاری ، محمد بن سعید ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رسائل ابن رشد الطبیه
ابن رشد، محمد بن احمد ؛  قاهره الهئه المصریه العامه للکتاب   ، ۱۹۸۷م .=۱۴۰۸ ق .=۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
الصیدنه فی الطب
ابوریحان بیرونی ، محمدبن احمد، ؛  کراچی موسسه همدرد الوطنیه   ، ۱۹۷۳م .=۱۳۵۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
الاربعینیات لکشف انوار القدسیات
قاضی سعید قمی ، محمدسعیدبن محمد مفید ؛  تهران مرکز نشر میراث مکتوب کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه بهارستان
میر محمد صادق ، سعید ؛  تهران کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حبیب العروس و ریحان النفوس
مقدسی ، محمد بن احمد ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مقاله فارسی
 
 
تحقیقات علمی و تاریخی درباره گیاهان دارویی
سعید، محمد ؛  ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مقاله فارسی
 
 
رساله ابن سینا در باب داروهای قلبی
سعید، محمد ؛  ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مقاله فارسی
 
 
کتاب قانون
سعید، محمد ؛  ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مقاله فارسی
 
 
پدر داروسازی در دوره قرون وسطای اسلام
محمد سعید، حکیم ؛  ۱۳۵۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کلیات ابن رشد
ابن رشد، محمد بن احمد ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مستحضر الطبیب و مستبشر اللبیب ( ترجمه و شرح لغات مشکله قانونچه فی الطب چغمینی )
چغمینی ، محمود بن محمد ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مقاله فارسی
 
 
گیاهان دارویی موثر در التیام زخم های سوختگی در فلور گیاهی ایرانی
افشار، محمد ؛  گرگان دانشگاه علوم پزشکی گرگان   ، ۱۳۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مستحضر الطبیب و مستبشر اللبیب
کشمیری قادری ، محمد سعید بخت بن مولوی میر عبدالعزیز ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک