مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍زگ‍ی‍ن‌، ف‍واد س‍زگ‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ن‍گ‌ - ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ک‍ی‍م‍ی‍ا و ک‍ی‍م‍ی‍اگ‍ری‌
س‍ن‍گ‌ ه‍ا - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
ح‍ی‍وان‌ ه‍ا - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
م‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ک‍ش‍اورزی‌ - ق‍ب‍ل‌ از اس‍لام‌ - ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍رب‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ان‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ج‍ان‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ع‍ل‍وم‌ - ت‍اری‍خ‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
ک‍ش‍اورزی‌ - ت‍اری‍خ‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ج‍اب‍ر ب‍ن‌ ح‍ی‍ان‌،۱۹۸-۱۲۰ ق‌ - .م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار
ح‍ی‍وان‌ ه‍ا - ع‍ادات‌ و رف‍ت‍ار
گ‍ی‍اه‍ان‌ - ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ج‍اب‍ر ب‍ن‌ ح‍ی‍ان‌،۱۲۰- ۱۹۸ ق‌ - .آث‍ار
ش‍اه‍ی‍ن‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
س‍ن‍گ‌ ه‍ا - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ج‍اب‍ر ب‍ن‌ ح‍ی‍ان‌
س‍زگ‍ی‍ن‌، ف‍واد،
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د
اب‍ن‌ ع‍وام‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زک‍ری‍ا
اب‍ن‌ ج‍زار، اح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د
ب‍ازی‍ار، ع‍زی‍ز ال‍ل‍ه‌ ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌
ره‍اوی‌، اس‍ح‍ق‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
دم‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌
ع‍ی‍س‍ی‌ ب‍ک‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍ع‍ه‍د ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و الاس‍لام‍ی‍ه‌
م‍ع‍ه‍د ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و الاس‍لام‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
Beitrage zur geschichte der arabisch islamischen medizin aufasatze...
فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۱۹۸۷=۱۴۰۷=۱۳۶۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب فلاحه النبطیه
فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۱۹۸۴م . =۱۴۰۵ ق . =۱۳۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الاعتماد فی الادویه المفرده
ابن جزار، احمد بن ابراهیم ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۱۹۸۵م . =۱۴۰۵ ق . =۱۳۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ادب الطبیب
رهاوی ، اسحق بن علی ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۱۹۸۵م . =۱۴۰۵ ق . =۱۳۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دراسات فی الطب عند العرب و المسلمین ، مقالات =enizidem nehcsimalsI-hcsibara red ethcihcseg ruz gartieB
فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۱۹۹۱م . =۱۴۱۱ ق . =۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
Zoology : Text and studies
فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۰م .=۱۴۲۱ ق .=۱۳۷۹ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
علم وفن دراسلام =VI dnab malsi mi kinhcet dnu tfahcsnessiW
سزگین ، فواد، ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب حیاه الحیوان
دمیری ، محمد بن موسی ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۱م .=۱۴۲۱ ق .=۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه انکلیزیه لکتاب حیاه الحیوان للدمیری =)nocixel lacigolooz a(nawayah-la tayaH sirimad-dA
دمیری ، محمد بن موسی ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۱م .=۱۴۲۱ ق .=۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کمال الدین محمد بن موسی دمیری و کتابه حیاه الحیوان : نصوص و دراسات =seiduts dna stxet :tanawayah-la batik sih dna irimaD-la asuM nbI dammahuM nidalamaK
دمیری ، محمد بن موسی ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۱م .=۱۴۲۱ ق .=۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
البیزره
بازیار، عزیز الله حسن بن حسین ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۱م .=۱۴۲۱ ق .=۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ النبات عند العرب =nrebarA ned ieB kinatoB reD ethcihcseG hcuB setnheA
عیسی بک ، احمد ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۱م . =۱۴۲۱ ق .=۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
الفلاحه : نصوص و دراسات =seiduts dna stxet :erutlucirgA
فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۱م .=۱۴۲۱ ق .=۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
التقنیه الحربیه :نصوص و دراسات seiduts dna stxet :erafraw fo ygolonhceT :
فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۲م .=۱۴۲۳ ق .=۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جابر بن حیان :نصوص و دراسات =seiduts dna stxet :nayyah nbi rebaJ
جابر بن حیان ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۲م .=۱۴۲۲ ق .=۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جابر بن حیان ، مساهمه فی التاریخ النظریات العلمیه فی الاسلام =eriotsih'la noitubirtnoc nayyah nbi ribaJ..
جابر بن حیان ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۲م .=۱۴۲۲ ق .=۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
محمد بن زکریای رازی :نصوص و دراسات =seiduts dna stxet :izar ayairakaZ nbi dammahuM
رازی ، محمد بن زکریا ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۲م .=۱۴۲۲ ق .=۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
الفلاحه =erutlucirgA'l ed reviL eL
ابن عوام ، یحیی بن محمد ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۱م .=۱۴۲۱ ق .=۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الجماهر فی معرفته الجواهر =rihawaj -la tafir'am if rihamaJ-la batiK
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۱م .=۱۴۲۱ ق .=۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الجماهر فی معرفه الجواهر =rihawaj-la tafir'am if rihamaj-la batik
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۱م .=۱۴۲۱ ق .=۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7