مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍رطان‌ -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍رطان‌ -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
س‍رطان‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍وان‌
 
پدیدآور:
دب‍ی‍ری‌، پ‍روی‍ز،- ۱۳۰۰
 
ناشر:
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ب‍ی‍ول‍وژی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ و ب‍ی‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌، ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ک‍ان‍س‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تومور بورد، طرح موارد پیچیده سرطان
تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، انستیتو کانسر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭241‬,‭529T.‬,‭1379‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پاتولوژی تومورهای استخوان و مفاصل
دبیری ، پرویز،- ۱۳۰۰ ؛  تهران انستیتو تحقیقات علمی بیولوژی مولکولی و بیوفیزیک ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭258‬,‭p211D.‬,‭1381‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک