مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ام‍ی‌، س‍م‍اح‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروس‍ازی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
س‍ام‍ی‌، س‍م‍اح‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ال‍ه‍ی‍ئ‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الطب الصیدله عند العلما العرب
سامی ، سماح ؛  قاهره الهیئه المصریه للکتاب   ، ۲۰۰۷م .=۱۴۲۸ ق .=۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الطب و الصیدله له عندالعلماء العرب (رساله دکترا)
سامی ، سماح ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک