مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍راق‍ب‍ت‌
چ‍ی‍ن‌ - گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ چ‍ی‍ن‌ - دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا
رواب‍ط پ‍زش‍ک‌ و ب‍ی‍م‍ار
ش‍ه‍رس‍ازی‌
س‍لام‍ت‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروئ‍ی‌
اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍غ‍ل‍ی‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ - روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍راق‍ب‍ت‌ از س‍لام‍ت‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ای‍دز - ب‍ی‍م‍اران‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - چ‍ی‍ن‌
دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍دع‍ل‍ی‌ن‍ق‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۵۸-
ش‍ی‍پ‌، پ‍ی‍ت‍ر ج‌.
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍دب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ وم‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍دب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍زت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ وم‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍وف‍ق‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ی‍ون‍ی‍س‍ف‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌، ت‍ح‍ف‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
ک‍ل‍ک‌ س‍م‍ی‍ن‌
اوس‍ان‍ه‌
ک‍وش‍ی‍ار، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ن‍ش‍ر آخ‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
توصیه های سازمان جهانی بهداشت در کاربرد بالینی خون و فرآورده های خونی ، با نگاهی ویژه در بخش های زنان زایمان ، سوختگی ، جراحی و اطفال
تهران نشر و تبلیغ بشری ، تحفه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭356‬,‭417T.‬,‭1383‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ارتباط پزشک - بیمار
تهران کوشیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭W‬,‭62‬,‭37E.‬,‭1378‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سلامت در جمهوری اسلامی ایران ( :بهداشت ، درمان و دارو، آموزش ، پژوهش و امور فرهنگی )
تهران یونیسف   ، :۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WA‬,‭395‬,‭951S.‬,‭1377‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
Medicinal Plant in China
سازمان جهانی بهداشت ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
Medicinal Plants in Viet Nam
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
Medical plants in China
سازمان جهانی بهداشت ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
Traditional medicine and health care corerage
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روش های کنترل کیفیت گیاهان داروئی
تهران دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی شهیدبهشتی ، مرکزتحقیقات طب سنتی ومفردات پزشکی   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمایی های عمومی برای روش شناسی درزمینه تحقیق وارزیابی طب سنتی
تهران دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی ، مرکز تحقیقات طب سنتی ومفردات پزشکی   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
استراتژی طب سنتی
تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭55‬,‭97E.‬,‭1384‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شاخص های حجم کار جهت تامین منابع انسانی موردنیاز
شیپ ، پیتر ج . ؛  تهران نشر آخر   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مشکلات روانی اجتماعی در مبتلایان به عفونت اچ .آی .وی /.ایدز
سیدعلی نقی ، احمد، ۱۳۵۸- ؛  تهران اوسانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WC‬,‭503.7‬,‭472S.‬,‭1390‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شهر دوستدار سالمند
تهران کلک سمین   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهکارهای کنترل و کاهش مصرف دخانیات
تهران موفق   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای برنامه ریزی خدمات بهداشتی بیمه اجتماعی
تهران انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک