مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ج‍ت‍ه‍دان‌ و ع‍ل‍م‍ا --ای‍ران‌ --ک‍رم‍ان‌ --س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ن‍ام‌ ه‍ای‌ اش‍خ‍اص‌( ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌)
م‍درس‍ه‌ه‍ای‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ -- ای‍ران‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۷ ق‌.
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
رف‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍س‍ت‍ن‍د اس‍ام‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
م‍طب‍وع‍ات‌ -- ای‍ران‌ --اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
ک‍ت‍اب‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ -- ای‍ران‌ --اس‍ت‍ان‍دارده‍ا.
ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری‌، اس‍ح‍اق‌، ۱۳۳۶ -- - پ‍ی‍ام‌ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ه‍ا
ای‍ران‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
رده‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍گ‍ره‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌ --ک‍رم‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ک‍رج‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ ، ق‍رن‌ ۵ ق‌ .، اس‍ت‍خ‍راج‌ آب‌ ه‍ای‌ پ‍ن‍ه‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
روزن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ -- ای‍ران‌ -- اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
 
پدیدآور:
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ره‍ادوس‍ت‌، ب‍ه‍ار
ه‍دای‍ت‌، م‍رض‍ی‍ه‌
ب‍ی‍ات‌، ک‍اوه‌
ت‍راب‍ی‌ ف‍ارس‍ان‍ی‌، س‍ه‍ی‍لا
م‍ی‍ران‍ص‍اری‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۰-
س‍لام‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ک‍رس‍پ‍و، گ‍ارم‍ن‌
رح‍ی‍م‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری‌، اس‍ح‍اق‌
ت‍ع‍اون‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌ (خ‍ال‍ق‍ی‌)
ف‍ان‍ی‌، ک‍ام‍ران‌
ن‍ی‍ک‌ پ‍ور، م‍ج‍ی‍د
روس‍ت‍ای‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌،
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‍دار :س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ اس‍ن‍اد
ب‍ن‍ی‍اد ای‍ران‌ش‍ن‍اس‍ی‌ :س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ک‍ش‍ور(ک‍رم‍ان‌)
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
فهرست مستند اسامی مشاهیر و مولفان
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رده RBBفلسفه اسلامی : بازنویسی و گسترش فلسفه اسلامی در نظام رده بندی کتابخانه کنگره
فانی ، کامران ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نشانه مولف : برای استفاده در رده بندی کتابخانه کنگره
سلطانی ، پوری ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نگهداری اسناد و کتب : ترمیم و مرمت اسناد
کرسپو، گارمن ؛  [تهران ] سازمان اسناد ملی ایران ،   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی ایران شناسی و اسلام شناسی بر مبنای مجموعه کتابخانه ملی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران . ؛  تهران بنیاد ایران شناسی :سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نام آوران علم و اجتهاد کرمان "از قاجاریه تا پهلوی "
نیک پور، مجید ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اسناد مطبوعات ۱۳۲۰ - ۱۲۸۶ ه.ش .
بیات ، کاوه ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران   ، ۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اسناد مطبوعات ایران ( ۱۳۲۰-۱۳۳۲ ه. ش ).
سلامی ، غلامرضا ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران ، پژوهشکده اسناد   ، ۱۳۷۶-۱۳۷۴ .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اسنادی از مدارس دختران از مشروطیت تا پهلوی
ترابی فارسانی ، سهیلا ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران ، پژوهشکده اسناد   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران
تعاونی ، شیرین (خالقی ) ؛  تهران کتابدار :سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پیشینه پزشکی کرمان در سده اخیر( ۱۲۸۰ - ۱۳۷۷)
نیک پور، مجید ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ، مدیریت منطقه جنوب شرق کشور(کرمان )   ، ۱۳۷۷-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه پزشکی فارسی
رهادوست ، بهار ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ طب و طبابت در ایران ( از عهد قاجار تا پایان عصر رضاشاه ) به روایت اسناد
روستایی ، محسن ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ طب و طبابت در ایران ( از عهد قاجار تا پایان عصر رضاشاه )به روایت اسناد
روستایی ، محسن ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اسنادی از :مشاهیر ادب معاصر ایران ( دفتر اول )
میرانصاری ، علی ، ۱۳۴۰- ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران   ، ۱۳۷۶-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ترازهای کرجی
رحیمی ، غلامحسین ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه های ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مثنوی مولانا جلال الدین بلخی
مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روایت اول : گفتارهایی در باب توسعه ایران ( مجموعه سخنرانی های دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور)
جهانگیری ، اسحاق ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اسناد مطبوعات ایران ( ۱۳۲۰-۱۳۳۲)
سلامی ، غلامرضا ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران ، پژوهشکده اسناد   ، ۱۳۷۴-۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه ساخت مستند اسامی مشاهیر و مولفان
هدایت ، مرضیه ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2