مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : زه‍راوی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ خ‍ل‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍راح‍ی‌ - اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ج‍راح‍ی‌ -- اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
ج‍راح‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ج‍راح‍ی‌ - ق‍رن‌۴ ق‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ج‍راح‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ج‍راح‍ی‌ - اب‍زار و وس‍ای‍ل‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
داروش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
زه‍راوی‌، خ‍ل‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌
زه‍راوی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ خ‍ل‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌ ک‍والالام‍پ‍ور
م‍ع‍ه‍د ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و الاس‍لام‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ه‍ی‍ئ‍ه‌ ال‍ع‍م‍ه‌ ال‍س‍وری‍ه‌ ال‍ک‍ت‍اب‌
ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ک‍وی‍ت‌ ل‍ل‍ت‍ق‍دم‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‌ اداره‌ ال‍ت‍ال‍ی‍ف‌ و ال‍ت‍رج‍م‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ اداره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
التصریف لمن عجز عن التالیف
زهراوی ، ابوالقاسم خلف بن عباس ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۱۹۸۶م =۱۴۰۶ ق . =۱۳۶۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
التصریف لمن عجز عن التالیف
زهراوی ، ابوالقاسم خلف بن عباس ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
التصریف
زهراوی ، ابوالقاسم خلف بن عباس ؛  کویت موسسه الکویت للتقدم العلمی اداره التالیف و الترجمه و النشر   ، ۲۰۰۴م . =۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جراحی و ابزارهای آن
زهراوی ، خلف بن عباس ؛  تهران ، مالزی موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران ، موسسه بین المللی اندیشه و تمدن اسلامی کوالالامپور   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جراحی و ابزارهای آن
زهراوی ، خلف بن عباس ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جراحی زهراوی (مقاله سی ام از کتاب التصریف لمن عجز عن التالیف در عمل بالید)
زهراوی ، خلف بن عباس ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الزهراوی فی الطب العمل الجراحین و هو المقاله الثلاثون من التصریف لمن عجز عن التالیف ( العمل بالید)
زهراوی ، خلف بن عباس ؛  دمشق منشورات الهیئه العمه السوریه الکتاب   ، ۲۰۰۹م .=۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نسخه برگردان مقالت سی ام التصریف لمن عجز ( ابزارهای جراحی )
زهراوی ، خلف بن عباس ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
التصریف لمن عجز عن التالیف
زهراوی ، ابوالقاسم خلف بن عباس ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۱۹۹۶م . =۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
التصریف
زهراوی ، ابوالقاسم خلف بن عباس ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
التصریف لمن عجز عن التالیف
زهراوی ، ابوالقاسم خلف بن عباس ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۱۹۸۶م . =۱۳۶۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
التصریف : موسوعه طبیه من القرن العاشر المیلادی
زهراوی ، خلف بن عباس ؛  کویت موسسه اداره الثقافه العلمی   ، ۲۰۰۴م . =۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک