مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زن‍ج‍ب‍ی‍ل‌ - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زن‍ج‍ب‍ی‍ل‌ - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
گ‍ی‍اه‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
وه‍ب‍ه‌، ح‍س‍ام‌
م‍ح‍م‍د ع‍ارف‌، م‍ح‍م‍د ع‍زت‌
 
ناشر:
دارال‍ح‍ض‍اره‌
دار ال‍ف‍ض‍ی‍ل‍ه‌
دار ال‍ح‍ک‍ای‍ات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معجزات التداوی بالزنجبیل
ریاض دارالحضاره   ، ۲۰۰۷م =۱۴۲۸ ه =۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شفاء الزنجبیل فی عجائب الزجبیل
محمد عارف ، محمد عزت ؛  قاهره دار الفضیله   ، ۱۴۱۵ق .=۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الزنجبیل
وهبه ، حسام ؛  بیروت دار الحکایات   ، ۲۰۰۹م .=۱۴۳۰ ق .=۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک