مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ -- اص‍طلاح‌ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ن‍س‍خ‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ه‍ای‌ ج‍دی‍د -- پ‍زش‍ک‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ه‍ای‌ ج‍دی‍د -- زی‍س‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ن‍ام‌ه‍ای‌ ش‍رق‍ی‌ -- ت‍ل‍ف‍ظ
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژگ‍ان‌
واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
آی‍ن‍ده‌پ‍ژوه‍ی‌ -- اص‍طلاح‌ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- آوان‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍لات‍ر، ری‍چ‍ارد، ۱۹۴۵ - م‌.
ص‍دری‌ اف‍ش‍ار، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌،۱۳۴۸-۱۲۶۶
اک‍ب‍ری‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ح‍ق‌ش‍ن‍اس‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۹- ۱۳۸۹.
ک‍اس‍م‍ی‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۹- ۱۳۷۴
ص‍دی‍ق‌ب‍ه‍زادی‌، م‍ان‍دان‍ا
آری‍ان‍پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، ص‍ال‍ح‌
دورل‍ن‍د، وی‍ل‍ی‍ام‌ ال‍گ‍زان‍در ن‍ی‍وم‍ن‌، ۱۸۶۴- ۱۹۵۶ م‌
آش‍وری‌، داری‍وش‌،۱۳۱۷-
ه‍اش‍م‍ی‌م‍ی‍ن‍اب‍اد، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ن‍وگ‍ل‌
روزن‍ه‌
ی‍ادواره‌ ک‍ت‍اب‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
آذرب‍اد
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌، م‍رک‍ز آی‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ دف‍اع‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌، م‍رک‍ز آی‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ دف‍اع‍ی‌، گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‌ و ف‍ن‍اوری‌ آی‍ن‍ده‌ ان‍دی‍ش‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌، گ‍روه‌ ن‍ش‍ر آث‍ار
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ف‍ه‍رس‍ت‍گ‍ان‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌، ن‍ش‍ر آث‍ار
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
ک‍ت‍اب‌ م‍اد
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ :ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ب‍ن‍ی‍اد دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ب‍زرگ‌ ف‍ارس‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
هزار واژه پزشکی : مجموعه واژه های علوم پایه پزشکی ، پزشکی ، دندانپزشکی ... برگرفته از فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۳۷۶-۱۳۸۹
فرهنگستان زبان و ادب فارسی . گروه واژه گزینی ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، گروه نشر آثار   ، ۱۳۹۰-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات علوم و تمدن اسلامی فارسی - انگلیسی
اکبری ، محمدتقی ؛  مشهد بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ گزیده اعلام شرقی در منابع غربی
طباطبائی ، صالح ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه ریاضی فارسی انگلیسی
تهران بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تشریحی اصطلاحات کامپیوتری میکروسافت ( ویرایش چهارم ۲۰۰۰، -۱۹۹۹)
تهران آذرباد   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هزار واژه زیست شناسی : مجموعه واژه های زیست شناسی عمومی ، علوم گیاهی ... برگرفته از فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۳۷۶- ۱۳۸۹
فرهنگستان زبان و ادب فارسی . گروه واژه گزینی ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، نشر آثار   ، ۱۳۹۰-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل جدید انگلیسی فارسی
آریانپور کاشانی ، عباس ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۴۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ دانشگاهی انگلیسی - فارسی : فرهنگ جدید شامل ۲۰۰۰۰۰ واژه و توضیحات و مفاهیم مختلف
آریانپور کاشانی ، عباس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه ی نسخه شناسی و کتاب پردازی : تذهیب ، خط، صحافی ، کاغذ، رنگ و مرکب فارسی - انگلیسی / انگلیسی - فارسی
هاشمی میناباد، حسن ؛  تهران موسسه نشر فهرستگان   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
۵۰۴واژه انگلیسی مطلقا ضروری
تهران کتاب ماد   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پزشکی دورلند
دورلند، ویلیام الگزاندر نیومن ، ۱۸۶۴- ۱۹۵۶ م ؛  تهران یادواره کتاب   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭W‬,‭13‬,‭f117D.‬,‭1377‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژه های پزشکی )E-A(
کاسمی ، نصرت الله ، ۱۲۸۹- ۱۳۷۴ ؛  تهران نوگل   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭W‬,‭13‬,‭f91K.‬,‭1386‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فشرده ی پزشکی آکسفورد
تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭W‬,‭13‬,‭322F.‬,‭1375‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی - فارسی
حق شناس ، علی محمد، ۱۳۱۹- ۱۳۸۹. ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ بزرگ انگلیسی - فارسی
حییم ، سلیمان ،۱۳۴۸-۱۲۶۶ ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه فنی : انگلیسی - فارسی
صدری افشار، غلامحسین ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علوم انسانی انگلیسی - فارسی
آشوری ، داریوش ،۱۳۱۷- ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شیوه نامه ضبط اعلام انگلیسی در فارسی
صدیق بهزادی ، ماندانا ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی :کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دانش نامه ی آینده پژوهی
تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دانش واژه ی آینده پژوهی
اسلاتر، ریچارد، ۱۹۴۵ - م . ؛  تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی ، گروه پژوهشی دانش و فناوری آینده اندیشی   ، ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2