مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا - درم‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌
چ‍اق‍ی‌ - درم‍ان‌
رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۴
رژی‍م‌ م‍اک‍روب‍ی‍وت‍ی‍ک‌
غ‍ذای‌ ک‍ام‍ل‌
دی‍اب‍ت‌ - درم‍ان‌
س‍لام‍ت‍ی‌ - ت‍اث‍ی‍رت‍غ‍ذی‍ه‌
ادوی‍ه‌ ه‍ا - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
س‍ب‍زی‌ ه‍ا - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
زه‍د
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ک‍وش‍ی‌، م‍ی‍ت‍ش‍ی‍و
س‍ل‍ی‍م‌، ح‍س‍ی‍ن‌ اح‍م‍د
اس‍رائ‍ی‍ل‍ی‌، اس‍ح‍اق‌ ب‍ن‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌
ک‍وش‍ی‌، م‍ی‍ش‍ی‍و
م‍ام‍ون‌، اس‍ام‍ه‌ ص‍دی‍ق‌
ارن‍اووط، م‍ح‍م‍د ال‍س‍ی‍د
م‍ل‍ک‌ الاطب‍ا رش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د ک‍اظم‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
رج‍ح‍ان‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌
ک‍وش‍ی‌، م‍ی‍چ‍ی‍و
ه‍ارب‍ر، د.ج‍ن‍ی‍ف‍ر
اب‍ن‌ ن‍ف‍ی‍س‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ن‍ف‍ی‍س‌ اب‍ی‌ ال‍ح‍زم‌
ال‍ق‍ب‍ان‍ی‌، ص‍ب‍ری‌
م‍وس‍وی‌، ح‍س‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
ح‍ج‍ازی‌، اح‍م‍د
اب‍وال‍ع‍لاج‌، ی‍وس‍ف‌
ک‍م‍ال‌، ح‍س‍ام‌ ال‍دی‍ن‌ س‍ام‍ی‌
م‍ل‍ک‌ الاطب‍اء رش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د ک‍اظم‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،
گ‍وت‍ل‍ی‍ب‌، ب‍ی‍ل‌
اب‍ن‌ ع‍دی‍م‌، ع‍م‍ر ب‍ن‌ اح‍م‍د
 
ناشر:
ن‍ه‍ض‍ه‌ م‍ص‍ر
دار الان‍دل‍س‌ ال‍ج‍دی‍ده‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
اک‍ادی‍م‍ی‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
دارال‍ع‍ل‍م‌ ل‍ل‍م‍لای‍ی‍ن‌
ن‍خ‍ب‍ه‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ش‍روق‌ ال‍دول‍ی‍ه‌
دارال‍ت‍ی‍ارال‍ج‍دی‍د
دار ال‍خ‍ی‍ال‌
دار ال‍ح‍ض‍اره‌
ب‍ی‌ ن‍ا
دارج‍ل‍ی‍س‌ ال‍زم‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ال‍م‍طب‍وع‍ات‌
ک‍ن‍وز
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ج‍ری‍ر
خ‍ی‍ام‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ب‍ک‍ی‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
العلاج بالغذاء المتوازن
ارناووط، محمد السید ؛  قاهره دار الاندلس الجدیده   ، ۲۰۰۸=۱۴۲۹=۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الشفاء المعالجه الطبیعیه من خلال الماکروبیوتیک
کوشی ، میچیو ؛  بیروت دار الخیال   ، ۲۰۰۳=۱۴۲۴=۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
غذا و شفا
رجحان ، محمد صادق ؛  تهران خیام   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
موسوعه الوقایه و الاستشفاء الطبیعی
مامون ، اسامه صدیق ؛  ریاض مکتبه العبکیان   ، ۲۰۰۴=۱۴۲۵=۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
الوصله الی الحبیب فی وصف الطبیات و الطیب
ابن عدیم ، عمر بن احمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حفظ الصحه ناصری
ملک الاطبا رشتی ، محمد کاظم بن محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اختیارات جدیده فی العلاج الطب البدیل اکثرمن ۱۸۰۰ من ...
گوتلیب ، بیل ؛  ریاض مکتبه جریر   ، ۲۰۰۴م =۱۴۲۵ ه =۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طریق الماکروبیوتک نحو الصحه التامه :دلیل واف للوقایه و العلاج ...
کوشی ، میشیو ؛  عربستان سعودی مکتبه جریر   ، ۲۰۰۶م =۱۴۲۷ ه =۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
الغذاء ...لا الدواء
القبانی ، صبری ؛  بیروت دارالعلم للملایین   ، ۲۰۰۸م =۱۴۲۹ ه =۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
المناعه النفسیه العصبیه طب العقل والجسم ...
حجازی ، احمد ؛  عمان دارجلیس الزمان   ، ۲۰۰۸م =۱۴۲۹ ه =۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
الاعشاب و الجنس
سلیم ، حسین احمد ؛  بیروت دارالتیارالجدید   ، ۲۰۰۵م =۱۴۲۶ ه =۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حفظ الصحه ناصری
ملک الاطباء رشتی ، محمد کاظم بن محمد، ؛  بی جا بی نا   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
الاغذیه و الادویه
اسرائیلی ، اسحاق بن سلیمان ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
المختار من الاغذیه
ابن نفیس ، علی بن نفیس ابی الحزم ؛  قاهره ، جیزه ، اسکندریه ، منصوره نهضه مصر   ، ۲۰۰۸م .=۱۴۲۹ ق .=۱۳۸۷ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
۲۵۰وصفه للعلاج السمنه ...
ابوالعلاج ، یوسف ؛  قاهره کنوز   ، ۲۰۰۹م .=۱۴۳۰ ق . =۱۳۸۸ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ازاله السموم من الجسم
هاربر، د.جنیفر ؛  لبنان اکادیمیا   ، ۲۰۰۶م =۱۴۲۷ ه =۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اغتنم خمساقبل خمس [ الجزءالاول ]
موسوی ، حسن علی ؛  بیروت نخبه   ، ۲۰۱۰م =۱۴۳۱ ه =۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دلیل الوصفات الطبیعیه
کوشی ، میتشیو ؛  بیروت شرکت المطبوعات   ، ۲۰۰۳م =۱۴۲۴ ه =۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
العلاج بالخضروات
ریاض دار الحضاره   ، ۲۰۰۷م .=۱۴۲۸ ق .=۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
العلاج الطبیعی و الطب البدیل ، النشاه و التطور
کمال ، حسام الدین سامی ؛  قاهره مکتبه الشروق الدولیه   ، ۲۰۰۸م .=۱۴۲۹ ق .=۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2