مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : روزن‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
ن‍ام‌ه‍ای‌ ش‍رق‍ی‌ -- ت‍ل‍ف‍ظ
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، ص‍ال‍ح‌
اف‍ش‍ار س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، ای‍رج‌
ده‍خ‍دا، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۲۵۸- ۱۳۳۴
 
ناشر:
روزن‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌، روزن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ گزیده اعلام شرقی در منابع غربی
طباطبائی ، صالح ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پزشکی سنتی مردم ایران : شامل طب سنتی ، گیاهان دارویی و آبهای معدنی
افشار سیستانی ، ایرج ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
لغت نامه
دهخدا، علی اکبر، ۱۲۵۸- ۱۳۳۴ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ ، روزنه   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک