مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : رح‍ی‍م‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ --م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
اس‍لام‌ و ع‍ل‍وم‌
ک‍رج‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ ، ق‍رن‌ ۵ ق‌ .، اس‍ت‍خ‍راج‌ آب‌ ه‍ای‌ پ‍ن‍ه‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ر، آت‍ی‍لا
رح‍ی‍م‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍ل‍م‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الحیل بنوموسی بن شاکر: تحلیل از منظر مهندسی کنترل
بیر، آتیلا ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مفهوم صنعت و فناوری در منابع تمدن اسلامی
رحیمی ، غلامحسین ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس ، مرکز نشر آثار علمی   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترازهای کرجی
رحیمی ، غلامحسین ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه های ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک