مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : رئ‍ی‍س‌، الاطب‍اء، ع‍ل‍ی‍خ‍ان‌ ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍ش‍م‌ - ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا - درم‍ان‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
ک‍ودک‍ان‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
ک‍ودک‍ان‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ - ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
رئ‍ی‍س‌ الاطب‍اء، ع‍ل‍ی‍خ‍ان‌ ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌
رئ‍ی‍س‌ الاطب‍اء، ع‍ل‍ی‍خ‍ان‌ ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌
ک‍ری‍زل‌،
رئ‍ی‍س‌، الاطب‍اء، ع‍ل‍ی‍خ‍ان‌ ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌
 
ناشر:
ب‍ی‌ ن‍ا
چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ م‍درس‍ه‌ دارال‍ف‍ن‍ون‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
احیاءالاطفال مظفری
رئیس ، الاطباء، علیخان بن زین العابدین ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جواهر الحکمه ناصری (چاپ سنگی )
کریزل ، ؛  طهران چاپخانه مدرسه دارالفنون   ، ۱۳۰۴ش =۱۸۸۲ م =۱۲۶۱ ق
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ضیاءالعیون درکحالی
رئیس الاطباء، علیخان بن زین العابدین ؛  بی جا بی نا   ، ۱۳۰۹ق =۱۳۰۰ ی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
احیاء الاطفال ناصری (مظفری )
رئیس الاطباء، علیخان بن زین العابدین ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک