مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ذاک‍ر، م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌
ت‍اری‍خ‌ ن‍گ‍اری‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
م‍ی‍راث‌ ک‍ه‍ن‌ م‍ت‍ون‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
رازی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ک‍ری‍ا
طب‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ س‍ه‍ل‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ف‍خ‍ر رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍م‍ر
ذاک‍ر، م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زک‍ری‍ا
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ح‍ق‍وق‍ی‌ ب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا ، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
چ‍وگ‍ان‌: م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ و م‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جستاری در تاریخ و فلسفه پزشکی اسلامی جایگاه دانش های پزشکی و گروه بندی آن ...
ذاکر، محمد ابراهیم ؛  تهران چوگان : مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
المرشد و الفصول
رازی ، محمد بن زکریا ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تدارک الخطا
ابن سینا، حسین بن عبدالله ؛  تهران موسسه فرهنگی ، حقوقی بن سینا ، انتشارات حقوقی   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حفظالبدن (:رساله ای فارسی در بهداشت و تندرستی )
فخر رازی ، محمد بن عمر ؛  تهران مرکز پژوهشی میراث مکتوب   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
المرشد و الفصول
رازی ، محمدبن کریا ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فردوس الحکمه
طبری ، علی بن سهل ؛  تهران چوگان : مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فردوس الحکمه بحر المنافع و شمس الاداب
طبری ، علی بن سهل ؛  تهران چوگان : مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
روش تاریخ نگاری پزشکی در شش سده نخست هجرت
ذاکر، محمد ابراهیم ؛  ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله فارسی
 
 
نگاهی به میراث کهن متون پزشکی و مشکلات برگردان آن به پارسی
ذاکر، محمد ابراهیم ؛  ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله فارسی
 
 
تاریخ علم :دیدگاههای دندان پزشکی ابن سینا
ذاکر، محمد ابراهیم ؛  ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک