مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : دی‍وس‍ک‍وری‍دس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ و روم‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
دی‍وس‍ک‍وری‍دس‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌، اداره‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ب‍ی‌ ن‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ ، اداره‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حشایش
دیوسکوریدس ؛  بی جا بی نا   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دیسقوریدس :مبانی پزشکی و کاربرد داروهای گیاهی ،جانوری ،معدنی و زهرشناسی
دیوسکوریدس ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، اداره انتشارات و چاپ   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دیسقوریدس
دیوسکوریدس ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران ، اداره انتشارات و چاپ   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک