مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ده‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -درم‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍ن‍دی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - درم‍ان‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - درم‍ان‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ده‍ل‍وی‌، ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‌
م‍ج‍ت‍ب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍خ‍ان‌
ده‍ل‍وی‌، م‍ح‍م‍دش‍ری‍ف‌
ذک‍ات‍ی‌
 
ناشر:
م‍طب‍ع‌ ال‍م‍ج‍ت‍ب‍ائ‍ی‌
ب‍ی‌ ن‍ا
درم‍طب‍ع‌ اف‍ض‍ل‌ ال‍م‍طاب‍ع‌ ب‍رق‍ی‌ پ‍ری‍س‌ پ‍ری‍ن‍س‍ل‌ ده‍ل‍ی‌
م‍طب‍ع‌ ف‍اروق‍ی‌
م‍طب‍ع‌ ف‍اروق‍ی‌ ، م‍طب‍ع‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ واف‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حمیات قانون
ابن سینا، حسین ابن عبدالله ؛  دهلی مطبع المجتبائی   ، ۱۳۰۷ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قرابادین ذکائی
ذکاتی ؛  دهلی بی نا   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مخازن التعلیم
مجتبایی ، محمد صادق علیخان ؛  دهلی مطبع فاروقی ، مطبع مجتبی وافع   ، ۱۳۲۳ق . =۱۳۰۰ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مخازن التعلیم
دهلوی ، صادق علی ؛  دهلی مطبع فاروقی   ، ۱۳۲۳ق .=۱۳۰۰ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
علاج الامراض فارسی
دهلوی ، محمدشریف ؛  دهلی درمطبع افضل المطابع برقی پریس پرینسل دهلی   ، ۹۲۱م =۱۳۴۰ ق =۱۳۰۰ ی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک